Selye János University
Melinda NAGY, Project Leader

Associate professor at the Faculty of Education, J. Selye University in Komárno

docent na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne Melinda Nagy získala diplom z pedagogiky všeobecnovzdelávacích predmetov – biológia, umelecké remeslá v roku 1998 na Prešovskej univerzite na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove a doktorát z antropológie v roku 2003 na Prešovskej univerzite na Fakulte humanitných a prírodných vied. Habilitáciu v antropológii získala v roku 2018 na Univerzite Eszterházy Károly (Eger, Maďarsko). Jej oblasťou výskumu je okrem iného biológia ako predmet a pedagogika (napr. antropológia, genetický výskum pôvodu rómskej populácie žijúcej v Európe, zdravotná výchova, etnická príslušnosť a tolerancia). Je autorkou 3 vedeckých monografií, 13 vysokoškolských učebníc a kapitol, 15 vedeckých prác publikovaných v zahraničí v časopisoch registrovaných v databáze Current Contents Connect, 18 knižných redakčných prác a 191 ďalších recenzovaných publikácií. Má celkom 367 nezávislých citácií, z toho 216 v zahraničnej publikácii, ktoré sú uvedené v medzinárodnej databáze (WoS alebo Scopus). Je prorektorkou pre akreditáciu a zabezpečenie kvality na Univerzite J. Selyeho.

„School-community Partnership for Reversing Inequality and Exclusion: Transformative Practices of Segregated Schools“ a „Inclusion4Schools“ projekty sa zameriavajú na dôležitý spoločenský problém; témou projektu úzko súvisí s mojimi predchádzajúcimi výskumnými témami a vedeckými záujmami.”


Péter TÓTH, WP Manager (WP1)

Péter Tóth, PhD  Péter Tóth je profesorom na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne od roku 2017. Péter Tóth je držiteľom titulu PhD. v oblasti pedagogického výskumu (2005), ktorý získal na Pedagogickej a psychologickej fakulte Univerzity Eötvösa Loránda (Budapešť, Maďarsko).

Habilitáciu v pedagogických vedách získal v roku 2012 na Pedagogickej fakulte a psychológii Univerzity Eötvösa Loránda (Budapešť, Maďarsko), po inaugurácii za profesora pedagogických vied (2016) na Óbuda univerzite (Budapešť, Maďarsko), kde bol zamestnaný do roku 2017. Jeho výskumnou oblasťou je: Pedagogika menšín; Problémy s učením; predčasné ukončenie školskej dochádzky; Zdokonalenie myslenia pri riešení problémov; Meranie vizuálnych schopností. Je autorom 237 vedeckých publikácií, z toho je 39 vedeckých monografií a odborných kníh a 5 monografií / kníh, do ktorých boli vložené oddiely/. Má celkom 580 nezávislých citácií.


Terezia STREDL, Team member

je členkou Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UJS. Hlavnou oblasťou výskumu tohto odboru je predmetová pedagogika, metodika a problémy vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov. Aktívne sa súčastní v projektoch zaoberajúcich sa otázkami vzdelávania. Ďalšie výskumy Dr. Strédlovej sa zameriavajú na komunikáciu a situácie v učení sa v kontexte škôl maďarského jazyka na Slovensku, toleranciu a vzdelávanie osôb so špeciálnymi potrebami. Terézia Strédl získala titul v odbore Špeciálna pedagogika v roku 1975 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (v Bratislave) a v odbore školská psychológia v roku 1990 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (v Bratislave). Má doktorát v odbore špeciálna pedagogika (2010) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (v Bratislave, Slovensko). Je autorkou 5 vedeckých monografií, 2 vysokoškolských učebníc, 2 vysokoškolských učebných kapitol, 9 knižných redakčných prác a 31 ďalších rôznych recenzovaných publikácií. Má celkom 30 nezávislých citácií, z toho 2 v zahraničnej publikácii a sú uvedené v medzinárodnej databáze (WoS alebo Scopus).

Prístup k inklúzii ma oslovuje v občianskom aj pracovnom živote. Inklúzia poskytuje príležitosť na elimináciu sociálneho vylúčenia a na zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní. Pri príprave budúcich učiteľov sa zameriavame na inkluzívny index a projekt poskytuje príležitosť na rozšírenie praktických skúseností.