Актуално

Как се възпитава разбиране на другите и зачитане на различията

Как училищата могат да помогнат за промяна на възприятията за многообразието, така че то да се разглежда като ресурс за обединяване на хората, а не като проблем? Как можем да работим по-добре с различията в училищния живот? Как децата и младите хора могат да допринесат като партньори, за да помогнат за оформянето на практики за възприемане на разнообразието?

Това са темите на проекта Youth MIND Education (yMIND), който обединява четири европейски държави – Австрия, България, Германия и Гърция за съвместна работа с деца и млади хора в подкрепа на многообразието в училищата. Въпреки че многообразието отдавна е централна тема както в класната стая, така и в училищния живот като цяло, предвид многото изисквания към училищата днес, разнообразието не винаги е приоритет. Учителите и учащите се нуждаят от достатъчно време и пространство, за да се справят с нарастващото многообразие, така че да могат да създават структури, които улесняват положителните резултати. Ако това се случи, ще има възможност за развитие на разнообразна култура, характеризираща се с взаимно уважение, зачитане и равенство. Тяхната основна цел е да насърчат отворена училищна култура, да ангажират всички в сътрудничество, съобразено с многообразието, и да помогнат на училищата да развият тази култура по-нататък – създаване на интегративна учебна среда, която насърчава приемането и уважението към другите. Децата са овластени да разбират по-добре многообразието, да се ангажират активно със стереотипите, да приемат ясна позиция срещу дискриминацията и да прилагат уважение и морална подкрепа.

„Поодпомагането на децата и младите хора да развият умения за междукултурно разбирателство и готовност за борба с дискриминацията никога не е било по-важно, както в Европа, така и по света. Дейностите на yMIND предоставиха рамка за децата да участват в разговори по проблеми, които ги засягат: тормозът, включително сексуалния тормоз, домашното насилие, расовата дискриминация. С yMIND младите хора развиват умения за комуникация, дебати и критично мислене, за да се справят с реалните проблеми в живота си и да намират решения. Намирането на собствения глас на обучаемия по тези проблеми е откровение не само за възрастните, които работа с тях, но за самите деца и младежи. В рамките на проекта участниците са предприели действия в своето ежедневие за противопоставяне на дискриминацията, пред която са изправени. За практиците също позициите на обучаемите са от съществено значение. Не следва учителят да налага морална рамка на учениците си, а по-скоро да представя гледните точки на младите хора. Ясно е, че те вече имат своя собствена морална рамка, с остро усещане за това кое е правилно и грешно. Често младите хора имат нужда от сътрудничество със света на възрастните – в тази посока е и помощта на yMIND. Дейностите по проекта показаха потенциал за изграждане на консенсус сред връстниците срещу тормоза и дискриминацията. Тъй като на учащите се дава свобода да обсъждат, те също трябва да се научат на подходящо поведение, като например да не прекъсват и да показват уважение към гледните точки на другите. Това беше най-предизвикателната част от проекта за практици и обучители, но въпреки това е частта от yMIND, която предлага най-голяма стойност. С подобрени умения за общуване, децата и младите хора са по-способни не само да се справят с проблемите, на фокус в yMIND, но тези умения имат потенциала да подкрепят тяхното учене и в по-широк план. За практикуващия, дейностите на yMIND са тясно свързани с примерите за ефективна педагогика, развиване на добри навици за учене, като сътрудничество, активиране на обучаемите като ангажирани със собственото им обучение и създаване на връзки между ученето и техния живот извън училище. Това е полезна част за всяко училище или орган за професионално развитие и предложение за обучение. yMIND предоставя ценни стратегии там, където училищата и политиците са включибли в дневния си дневен ред равенството и многообразието, противодействат на тормоза и дискриминацията, основана на пола, и се стремят да привлекат деца и млади хора от различни етноси и религии.”

Вижте повече тук