Inclusion4Schools

Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: преобразуващи практики на сегрегирани училища

Нашата мисия

Днес в ЕС около 100 милиона души живеят в домакинства, изложени на риск от бедност и изключване. Въпреки че училищата имат важна роля за преодоляване на социалните неравенства, тяхната роля не бива да се надценява. Традиционното училище е крайъгълен камък на социалната мобилност през 19 и 20 век, но неговите структури, които трудно се адаптират към предизвикателствата на новото хилядолетие, по-скоро водят до запазване на социалните неравенства.

Ако целим изграждането на една адаптивна училищна система, общностите трябва да играят по-голяма роля в подпомагането на училищата, особено в районите, които са в неравностойна позиция. Без укрепване на солидарността няма да се справим с предизвикателствата в близкото бъдеще: очертаващите се екологични, икономически и социални кризи могат да доведат до задълбочаване на социалните неравенства и ерозията на нашите демократични институции.

Зад името Inlcusion4Schools стои идеята за социално сближаване и интеграция в двоен смисъл: подкрепа на приобщаващата педагогика в рамките на общественото образование и подкрепа на сегрегираните училища за създаване на по-единна образователна система.

Основната цел на Inclusion4Schools е да подпомага сегрегираните училища в необлагодетелстваните региони, като създава връзки с непосредствената им социална среда. Нашата цел е да улесним появата на солидарни и приобщаващи училищни общности. За да популяризираме и укрепим такава визия за общност, ние подкрепяме и координираме сътрудничеството между учители, ученици, родители, социални работници, общински работници, граждански активисти, изследователи и политици. За да създадем трансформативни партньорства между училища и общности в маргинализиран социален контекст, са ни необходими пространства за диалог, където различните участници могат да се ангажират заедно с обществения проблем на образованието. Нашата цел е да улесним появата на трансформативни образователни практики в рамките на тези училищни общности и да създадем международна мрежа между тях с цел разпространение и споделяне на трансформиращи знания и практики.

Партньорите в консорциума по проекта са от Албания, България, Унгария и Словакия, но с нашите дейности бихме искали да достигнем до световна аудитория, опитвайки се да променим образованието. С нашия проект възнамеряваме да допринесем за изпълнението на европейските инициативи, насочени към преодоляване на неравенствата чрез засилване на сътрудничеството между местните, регионалните и транснационалните училищни общности.

Повече
Отново на училище - Европейският съюз продължава да подкрепя милиони училища, учители и ученици

Публикувано от: RCISD

08.09.2021

ЕС за образованието и грижите в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

25.08.2021

Целите на ЕС за адекватни умения и равни възможности

Публикувано от: RCISD

19.08.2021

Първи срещи по проект Inclusion4Schools: Учители в Албания всяка сутрин събират децата от махалите, за да ги водят на училище

Публикувано от: RCISD

13.08.2021

Horizon 2020

Албания

България

включване

вкрючване за училищата

Деца

образование

сегрегация

Словакия

социална интеграция

Унгария

училище

Поредица онлайн събития на ЕС за образованието и грижите в ранна детска възраст

Публикувано от: RCISD

29.07.2021

Как да използваме обособяването, за да накараме децата със специални образователни потребности да се чувстват въвлечени в процеса

Публикувано от: RCISD

02.07.2021

Събития

Нашите партньори

Партньорски проекти

Нашият консорциум


Our team


Нашата общност

Нашите постижения

Академични и професионални резултати

Проектът стартира

Въпреки Ковид кризата, проектът Inclusion4schools беше успешно стартиран на 1 ноември 2020 г. Проектът, чието пълно наименование е „Партньорство между училища и общности за преодоляване на неравенството и изключването: трансформационни практики на сегрегирани училища“, се изпълнява с подкрепата на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020.

Свали

Нашите постижения

Проектни отчети

D6.2. Инструменти за онлайн комуникация: уебсайт, Фейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб

Резултат „D6.2 Инструменти за онлайн комуникация: уебсайтФейскбук, Туитър, Линкедин, Инстаграм, Ютюб“ е насочен към онлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. Онлайн комуникацията служи за предаване на посланията на проекта до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, която да се бори срещу сегрегацията и да споделя знания за най-добрите практики на приобщаване, […]

Свали

D6.3. Офлайн комуникационни материали

Резултат „D3.2 офлайн комуникационни материали“ е насочен към офлайн частта от комуникационната стратегия на проекта Inclusion4Schools. (целяща да представи стратегията на проекта с акцент върху повишаването на осведомеността за нашите дейности извън интернет.) Офлайн комуникацията (в допълнение към  онлайн) служи за разпространяване на проектните послания до целевите групи, за достигане до широка обществена публика, за […]

Свали

Нашите постижения

Проектни планове

D7.1 - План за осигуряване на качеството

Настоящият план описва процедурата, при която всички проектни задачи на Inclusion4Schools ще бъдат проверявани за качество по време на изпълнението на проекта. Планът за осигуряване на качеството определя процедурата на вътрешните прегледи на качеството и очертава връзката на тези процедури помежду си. Документът определя срокове, които трябва да бъдат спазвани от съответните партньори. Планът изброява […]

Свали

Дискусия