Inclusion4Schools

Partneritetet shkollë-komunitet në përmbysjen e pabarazive dhe përjashtimit: Praktika transformuese për shkollat e segreguara.

Misioni ynë

In the EU, around 100 million people live in households at risk of poverty and exclusion today. Even though schools have a significant role in overcoming social inequalities, their role should not be overestimated. The traditional school was a cornerstone of social mobility in the 19th and 20th centuries, but its structures, which are difficult to adapt to the challenges of the new millennium, are increasingly leading to the conservation of social inequalities.

If we think of an adaptive school system, communities must play a greater role in supporting schools especially in underprivileged aeras. Without strengthening solidarity, we will not be able to cope with the challenges of the near future: the foreseeable environmental, economic and social crises may result in the deepening of social inequalities and the erosion of our democratic institutions.

Behind the name Inlcusion4Schools is the idea of social cohesion and integration in a dual sense: supporting inclusive pedagogy within public education and supporting segregated schools to create a more cohesive educational system.

The central objective of Inclusion4Schools is to support segregated schools in underprivileged regions, in the formation of bonds with their immediate social environments. Our aim is to facilitate the emergence of solidary and inclusive school communities. In order to promote and strengthen such a vision of communality we will support and coordinate the cooperation between teachers, students, parents, social workers, municipal workers, civil activists, researchers and policy makers. To create transformative school-community partnerships in marginalized social contexts, we need spaces of dialogue, where the different actors can engage together with the public issue of education. Our goal is to facilitate the emergence of transformative educational practices within these school communities, and to establish an international network among them for the sake of disseminating and sharing transformative knowledge and praxis.

The consortium partners of the project are from Albania, Bulgaria, Hungary and Slovakia, but with our activities we would like to reach out to a worldwide audience, trying to make a difference in education. With our project we intend to contribute to the European initiatives and interventions that aim at reversing inequalities through enhancing the cooperation between local, regional and transnational school communities.

Më shumë

Partnerët tanë

Projektet partnere

Konsorciumi ynë


Komuniteti ynë

Arritjet tona

Rezultatet akademike-profesionale

Rezultati D1.1 Raport mbi mbledhjen e parë të të dhënave për analizën e mëvonshme të ndikimit social

Ky raport paraqet rezultatet e një studimi të institucioneve dhe mjediseve për fëmijët e pafavorizuar në vendet partnere të projektit PërfshirjexShkollat, Shqipëri, Bullgari dhe Hungari. Sondazhi u zhvillua në kuadër të Detyrës 1.2 të paketës së parë të punës të projektit, nga janari deri në tetor 2021. Synimi i sondazhit ishte përgatitja e një analize […]

Shkarko

Fillimi i Projektit

Megjithë krizën e Covid-19, projekti “Përfshirje për Shkollat” (Partneriteti Shkollë-Komunitet për përmbysjen  e pabarazisë dhe përjashtimit: Praktikat transformuese të shkollave të segreguara) Horizotn 2020 filloi me sukses më 1 nëntor 2020.

Shkarko

Arritjet tona

Raportet e projektit

D6.2. Mjetet e komunikimit në internet: Website, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube

Rezultati: “D6.2 Mjetet e komunikimit në internet: Uebsajt, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube” trajton pjesën online të strategjisë së komunikimit të projektit Përfshirje për Shkollat Komunikimi online shërben për të dhënë mesazhet e projektit për grupet e synuara, për të arritur një audiencë të gjerë publike për të luftuar kundër ndarjes dhe për të ndarë […]

Shkarko

D6.3. Materialet e komunikimit offline

Rezultati  “D3.2 Materialet e komunikimit offline” trajton pjesën offline të strategjisë së komunikimit të projektit Përfshirje për Shkollat. (me synimin për të ofruar strategjinë e projektit me një theks në rritjen e ndërgjegjësimit për aktivitetet tona në botën offline. Komunikimi offline (përveç atij online) shërben për të shpërndarë mesazhet e projekteve tek grupet e synuara, […]

Shkarko

Arritjet tona

Planet e projektit

D6.1. Plani i Komunikimit dhe Shpërndarjes

Rezultati D6.1 Plani i Komunikimit dhe Shpërndarjes trajton strategjinë e komunikimit dhe shpërndarjes së projektit PërfshirjexSHkollat gjatë kohëzgjatjes së tij prej 48 muajsh dhe ofron standarde për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm, online dhe offline të projektit dhe shërben si një koncept gjithëpërfshirës për aktivitetet e shpërndarjes së bashku me mjetet e shfrytëzimit. Kjo […]

Shkarko

D7.1 – Plani i Sigurimit të Cilësisë

Produkti në fjalë përshkruan procedurën me të cilën të gjitha detyrat e projektit PërfhirjexShkoolat do kontrollohen për cilësinë gjatë kohëzgjatjes së projektit. Plani i Sigurimit të Cilësisë (QAP) përcakton procedurën e vlerësimeve  të brendshme të cilësisë dhe përshkruan lidhjen e këtyre procedurave me njëra-tjetrën. Ofruesi përcakton afatet kohore, të cilat duhet të ndiqen nga partnerët […]

Shkarko

Diskutime