Inclusion4Schools

Partneritetet shkollë-komunitet në përmbysjen e pabarazive dhe përjashtimit: Praktika transformuese për shkollat e segreguara.

Misioni ynë

Në Bashkimin Evropian, sot rreth 100 milion banorë jetojnë në komunitete në rrezik varfërie dhe përjashtimi. Edhe pse shkollat kanë një rol thelbësor në tejkalimin e pabarazive sociale, roli i tyre nuk duhet të mbivlerësohet. Shkoll atradicionale ishte themeli i  mobilitetit social dhe shekut 19 dhe 20, por strukturat e saj që përshtaten me vështirësi me sfidat e mijëvjeçarit të ri, po rritin në mënyrë eskponenciale ruajtjen e pabarazive sociale.

Nëse mendojmë për një sistem shkollor që përshatet, komunitetet duhet të luajnë një rol më të madh në mbështetjen e shkollave, veçanërisht në zonat e pa privilegjuara. Pa forcuar solidaritetin, ne nuk do të jemi në gjendje të përballojmë sfidat e së ardhmes së afërt: krizat e parashikueshme mjedisore, ekonomike dhe sociale mund të rezultojnë në thellimin e pabarazive sociale dhe gërryerjen e institucioneve tona demokratike.

Pas emrit Përfshirje për Shkollat (PërfshirjexShkollat) qëndron ideja e kohezionit social dhe integrimit në një kuptim të dyfishtë: mbështetja e pedagogjisë gjithëpërfshirëse brenda arsimit publik dhe mbështetja e shkollave të segreguara për të krijuar një sistem arsimor më koheziv.

Objektivi kryesor i projektit PërfshirjexShkollat,  është të mbështesë shkollat ​​e segreguara në zona të pa privilegjuara, në formimin e lidhjeve me mjediset e tyre shoqërore rrethuese. Qëllimi ynë është të lehtësojmë/ mundësojmë shfaqjen e komuniteteve shkollore solidare dhe gjithëpërfshirëse. Në mënyrë që të promovojmë dhe forcojmë një vizion të tillë të komunitetit, ne do të mbështesim dhe koordinojmë bashkëpunimin midis mësuesve, nxënësve, prindërve, punonjësve socialë, punonjësve të njësive administrative, aktivistëve të shoqërisë civile, studiuesve dhe politikëbërësve. Për të krijuar partneritete transformuese shkollë-komunitet në kontekste shoqërore të margjinalizuara, na duhen hapësira dialogu, ku aktorë të ndryshëm mund të angazhohen së bashku me debatin publik të arsimit. Qëllimi ynë është të lehtësojmë shfaqjen e praktikave arsimore transformuese brenda këtyre komuniteteve shkollore dhe të krijojmë një rrjet ndërkombëtar midis tyre për hir të shpërndarjes dhe ndarjes së njohurive dhe praktikave transformuese.

Partnerët e konsorciumit të projektit janë nga Shqipëria, Bullgaria, Hungaria dhe Sllovakia, por me aktivitetet tona ne do të dëshironim të arrinim një audiencë mbarëbotërore, duke u përpjekur të bëjmë një ndryshim në arsim. Me projektin tonë ne synojmë të kontribuojmë në nismat dhe ndërhyrjet evropiane të cilat kanë për qëllim përmbysjen e pabarazive përmes rritjes së bashkëpunimit midis komuniteteve shkollore lokale, rajonale dhe transnacionale.

Më shumë

Evente

Partnerët tanë

Projektet partnere

Konsorciumi ynë


RCISD — Regional Centre for Information and Scientific Development Ltd.


shko në website

Our team


Komuniteti ynë

Arritjet tona

Rezultatet akademike-profesionale

The project has started

Despite the Covid-19 crisis, the Inclusion4schools (School-Community Partnership for Reversing Inequality and Exclusion: Transformative Practises of Segregated Schools) Horizon 2020 project was successfully started on the 1st of November 2020.

Shkarko

Arritjet tona

Raportet e projektit

D6.2. Online communication tools: Website, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube

The deliverable “D6.2 Online communication tools: Website, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube” is addressing the online part of the communication strategy of the Inclusion4Schools project. Online communication serves to deliver the project’s messages to the target groups, to reach a broad public audience to strive against segregation and share knowledge on best practices of inclusion, […]

Shkarko

D6.3. Offline communication materials

The deliverable “D3.2 Offline communication materials” is addressing the offline part of the communication strategy of the Inclusion4Schools project. (aiming to deliver the project strategy with an emphasis on awareness raising of our activities in the offline world. ) Offline communication (beside online) serves to deliver the projects’ messages to the target groups, to reach […]

Shkarko

Arritjet tona

Planet e projektit

D7.1 – Quality Assurance Plan

The current deliverable describes the procedure by which all project tasks of Inclusion4Schools will be checked for quality during the project lifetime. The Quality Assurance Plan (QAP) defines the procedure of the internal quality reviews, and outlines the relation of these procedures to each other. The deliverable sets timeframes, which are to be followed by […]

Shkarko

Diskutime