Planet e projektit

D7.1 – Plani i Sigurimit të Cilësisë

Produkti në fjalë përshkruan procedurën me të cilën të gjitha detyrat e projektit PërfhirjexShkoolat do kontrollohen për cilësinë gjatë kohëzgjatjes së projektit.

Plani i Sigurimit të Cilësisë (QAP) përcakton procedurën e vlerësimeve  të brendshme të cilësisë dhe përshkruan lidhjen e këtyre procedurave me njëra-tjetrën. Ofruesi përcakton afatet kohore, të cilat duhet të ndiqen nga partnerët përkatës. QAP liston rezultatet e projektit, dokumenti përcakton rolet dhe përgjegjësitë e partnerëve të projektit gjatë zbatimit të projektit. Ai përshkruan procedurën me të cilën duhet të kryhet procesi i Sigurimit të cilësisë  për të gjitha llojet e dokumenteve të prodhuara. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, QAP ofron tregues të performancës me të cilët do të vlerësohen aktivitetet e projektit.