Rezultati D1.1 Raport mbi mbledhjen e parë të të dhënave për analizën e mëvonshme të ndikimit social

Ky raport paraqet rezultatet e një studimi të institucioneve dhe mjediseve për fëmijët e pafavorizuar në vendet partnere të projektit PërfshirjexShkollat, Shqipëri, Bullgari dhe Hungari. Sondazhi u zhvillua në kuadër të Detyrës 1.2 të paketës së parë të punës të projektit, nga janari deri në tetor 2021. Synimi i sondazhit ishte përgatitja e një analize […]

1dokument i shkarkuar

Fillimi i Projektit

Megjithë krizën e Covid-19, projekti “Përfshirje për Shkollat” (Partneriteti Shkollë-Komunitet për përmbysjen  e pabarazisë dhe përjashtimit: Praktikat transformuese të shkollave të segreguara) Horizotn 2020 filloi me sukses më 1 nëntor 2020.

1dokument i shkarkuar