Správy o projekte

D6.3. Materialet e komunikimit offline

Rezultati  “D3.2 Materialet e komunikimit offline” trajton pjesën offline të strategjisë së komunikimit të projektit Përfshirje për Shkollat. (me synimin për të ofruar strategjinë e projektit me një theks në rritjen e ndërgjegjësimit për aktivitetet tona në botën offline.

Komunikimi offline (përveç atij online) shërben për të shpërndarë mesazhet e projekteve tek grupet e synuara, për të arritur një audiencë të gjerë publike për të luftuar kundër segregimit dhe për të ndarë njohuritë mbi praktikat më të mira të përfshirjes dhe për të ofruar një forum diskutimi për përmbysjen e pabarazive në arsim. Për të arritur objektivat e projektit kërkohet komunikim strategjik, efektiv dhe i organizuar.