Správy o projekte

D6.2. Mjetet e komunikimit në internet: Website, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube

Rezultati: “D6.2 Mjetet e komunikimit në internet: Uebsajt, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube” trajton pjesën online të strategjisë së komunikimit të projektit Përfshirje për Shkollat

Komunikimi online shërben për të dhënë mesazhet e projektit për grupet e synuara, për të arritur një audiencë të gjerë publike për të luftuar kundër ndarjes dhe për të ndarë njohuritë mbi praktikat më të mira të përfshirjes dhe për të ofruar një forum për diskutim rreth përmbysjes së pabarazive në arsim. Për të arritur objektivat e projektit kërkohet komunikim strategjik, efektiv dhe i organizuar.