Актуално

Картографиране на съществуващите качествени програми за обучение по приобщаващо образование в региона на Югоизточна Европа

Дизайнът на проучването „Програми за обучение по приобщаващо образование“ има за цел да идентифицира и анализира съществуващите модули и програми, свързани с приобщаващото образование в региона. Проучването се фокусира върху събирането на данни, които да послужат за подобряване на настоящите дейности за обучение на учители, като се използват посещения на място и семинари за потвърждаване на констатациите и генериране на изводи. Използвани са различни компоненти на модела на системата от дейности за картографиране на разнообразни дейности за обучение, вариращи от първоначално обучение на учители до програми за продължаващо професионално развитие и менторство. Резултатите очертават спектър от инициативи, предоставяни от различни структури, които демонстрират разнообразни методи и резултати. Проучването подчертава важността на разбирането и разглеждането на различните фази на професионалното развитие – от първоначалното обучение до продължаващата подкрепа и наставничество – за ефективно насърчаване на практиките на приобщаващото образование.