Актуално

Конференция “Образователна ефективност и развитие” – EARLI SIG 18

Конференцията на EARLI Special Interest Group 18 Образователна ефективност и развитие ще се проведе от 5-7 септември 2022 г. Целта на конференцията е да обсъди актуални резултати от изследвания и да отговори на множество въпроси относно образователната ефективност от международна, интердисциплинарна и сравнителна перспектива.

Робин Бенц и Саймън Сайлър, участници в проекта PIONEERED от Междуфакултетния център за образователни изследвания (ICER) към партньорския университет в Берн представят доклад на тазгодишната конференция EARLI SIG 18.

„През последните десетилетия твърдението, че образователните възможности трябва да отговарят на многообразието на обучаващите се е увеличило значително (напр. по отношение на ученици със специални образователни потребности или студенти с имигрантски произход). Учителите и другите професионалисти в сферата на образованието днес все повече се оценяват по това дали и до каква степен отговарят на разнообразните нужди на учащите и им позволяват да участват пълноценно в образователната система. Изправени пред тези изисквания, специалистите в областта на образованието все повече вземат предвид резултатите от международни емпирични изследвания, за да получат основана на доказателства информация за това как да проектират и организират подходящи образователни мерки. Въпреки това, повишеното търсене на задоволяване на всички нужди на учащите също поставя под въпрос валидността на научните доказателства. На този фон много от „класическите“ изследователски въпроси трябва да бъдат преразгледани, например: Как могат подходящите мерки за успех на процесите на преподаване и учене да бъдат адекватно моделирани в разнородни и разнообразни социални и образователни контексти? Как трябва да се третират различни и дори противоречиви образователни целеви критерии (напр. постижения срещу социални резултати от образованието) в такъв контекст? Кои характеристики на учебната среда и кои методи на преподаване и учене са най-ефективни за различни групи обучаеми, както и за обучаеми, изправени пред множество образователни недостатъци?”

За допълнителна информация