Актуално

Концепции и теории за неравенството в Европа след кризата

В този доклад се обобщават ключови концепции, теории и дебати в областта на социалните науки, свързани с неравенството, в подкрепа на научната концепция на Проект UPLIFT. Проектът изследва социалното и икономическото развитие в Европа след финансовата криза от 2008 г. и се фокусира върху динамиката във функционални градски региони с различна големина и в различен национален контекст.

UPLIFT има за цел да разбере основните процеси на възпроизвеждане на градските социални неравенства и възможните интервенции на публичната политика за преодоляване на неравенството. Успехът на една интервенция се основава на идентифицирането и разбирането на движещите сили на неравенствата и техните взаимозависимости. UPLIFT признава значимостта на позицията на юношите и младите хора от гледна точка на техните възможности и ограничения и има за цел да предостави цялостен емпиричен анализ на по-широките структурни, институционални и местни, специфични развития в контекста.