Актуално

Методът Quiet Time и неговите ефекти за насърчаване на социалното включване

FRIENDS е 24-месечен проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз по Ключово действие 3: Подкрепа за реформа на политиката: социално включване чрез образование, обучение и младежите. Неговата цел е да допринесе за развитието на националните и европейски стратегии в отговор на „Парижката декларация“, насърчавайки социалното приобщаване и междукултурното разбирателство в образователните системи чрез прилагане в по-широк мащаб на иновативен подход за цялото училище, известен като „Тихо време“, базиран на Програма за трансцендентална медитация (Тихо време/TM програма).

Основната цел на анализа в този документ, е (а) да се установи доколко благосъстоянието на учениците е съществена съставка за приобщаващото образование, (б) да се установи как Тихото време, базирано на трансценденталната медитация, може да допринесе за благосъстоянието на учениците и учителите , и (в) да представи съответните съществуващи факти и как те могат да бъдат представени в проекта FRIENDS.

Връзка към документа

Научете повече: https://friends-project.eu/