Актуално

Преодоляване на пропастта в образованието: решения за училища в бедни градски общности

Кварталите в неравностойно положение се сблъскват с няколко социални и екологични проблема като претоварените училища с недостатъчен персонал често са един от тях. Училищата, които се борят с проблемиje с имиджа си, нарастващото многообразие и липсата на квалифициран персонал, се нуждаят от засиленото сътрудничество на всички заинтересовани страни, за да обърнат този свой курс на развитие.

Към по-устойчиви и приобщаващи градове

Различни европейски програми и инициативи са посветени на развитието на устойчиви градове и приобщаващи услуги от различни ъгли, включително инициативата New European Bauhaus. В необлагодетелстваните градски райони училищата и образователните проекти играят важна роля за насърчаване на социалното сближаване и имат потенциала да подобрят качеството на живот на децата и семействата в тези райони.

Мерките обхващат различни методи като насърчаване на социалната и културна интеграция, целенасочени рамки за професионално развитие въз основа на социално-икономически фактори и преференциален достъп за ученици в риск.

Например в Барселона училищните площадки се трансформират в адаптивни към изменението на климата пространства заедно с прилагането на образователни мерки. В Ротердам голяма инициатива помогна на младите хора да намерят подходящата работа благодарение на сътрудничеството между училища, местни фирми и други заинтересовани страни.

Училищата и общността обединяват усилията си

Финансираният от ЕС проект Мрежа за сближаване (CoNet) докладва как училищата могат да насърчат социалното сближаване в кварталите в неравностойно положение. Някои от тези многоцелеви и многостранни подходи включват:

  • Насърчаване на участието на родителите чрез осигуряване на задълбочена учебна програма, която включва семействата и по-широката социална среда;
  • Осигуряване на необходимите удобства и екологичен дизайн, който създава добра и подкрепяща жизнена среда в училищата и подобрява благосъстоянието на децата;
  • Преодоляване на пропуските в образованието чрез създаване на безпроблемни преходи и канали за продължаващо учене между различните образователни нива;
  • Звената за предучилищна и следучилищна грижа ще насърчават съвместимостта между семейния и професионалния живот.

Снимка: Irina Schmidt / Adobe stock

Източник