Актуално

Приобщаващото образование: пътят напред

Този национален доклад е изготвен в рамките на проект „Насърчаване на положителни нагласи и основани на доказателства политики за приобщаващо образование“ (IE+). Проектът, съфинансиран от програма „Еразъм+“, има за цел да предостави на лицата, вземащи решения (в т.ч. политици и доставчици на образователни услуги), информация, обучение и инструменти, които позволяват изготвянето на основани на доказателства политики, които ще подпомогнат прехода към приобщаващо образование за деца с интелектуални затруднения на възраст между 3 и 18 години.

Част от поредица от пет национални доклада, настоящият доклад допринася за преглед на действащото законодателство, политики и училищни практики в Белгия, България, Гърция, Испания и Португалия. Сравнителен анализ на тези национални доклади можете да намерите в статията: Приобщаващо образование: Реализиране на член 24.