Актуално

Равенство, многообразие и приобщаване в образованието и грижите в ранна детска възраст

Настоящият кратък обзор на образователните политики се основава на резултатите от международното проучване на ОИСР “Силно начало в преподаването и ученето” (TALIS Starting Strong 2018), за преглед на въпросите, свързани с многообразието, равенството и приобщаването в образованието и грижите в ранна детска възраст. В краткия текст са обобщени основните констатации от анализите, представени в придружаващия Работен документ на ОИСР за образованието “Изравняване на условията на конкуренция в образованието и грижите в ранна детска възраст”: Резултати от TALIS Starting Strong 2018. В тази разработка са определени профилите на многообразието на центровете за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) в деветте участващи държави според дела на децата, за които могат да се прилагат четири измерения на многообразието: социално-икономическо неравностойно положение, специални образователни потребности, различен първи език и статут на бежанец. Центровете за ОГРДВ, в които се натрупват няколко измерения на многообразието (т.е. те се отнасят за голям дял от децата), също са идентифицирани. Насърчаването на равенството и приобщаването в ОГРДВ може да изисква разпределяне на ресурси и прилагане на практики в отговор на тези профили на многообразие. След това се анализират различията в показателите за качество на ОГРДВ, включващи както структурни, така и процесни фактори за качество, между по-разнообразни и по-малко разнообразни центрове за ОГРДВ във всяка държава. Резултатите показват, че страните са изправени пред различни предизвикателства при насърчаването на равенството и приобщаването в ОГРДВ. Политическите съображения за страните включват проучване на насоките за намаляване на концентрацията на различни деца в центровете за ОГРДВ; отпускане на допълнителни материални и човешки ресурси за по-разнообразни центрове за ОГРДВ; и осигуряване на допълнително обучение за персонала и ръководителите на центрове за ОГРДВ, за да отговорят на нуждите на децата и семействата от различни среди.

Снимка