Актуално

Творчески методи за успешно приобщаване в мултикултурните училища

Социалната интеграция е сбилажаването на малцинствени групи като етнически малцинства, бежанци и непривилегировани слоеве на обществото, с основните обществени групи. Творческо учене (CLEAR) е импровизационна, ориентирана към процеса форма на театър, при която участниците са ръководени от ръководител, за да си представят, изиграят и разсъждават върху реални и въображаеми преживявания. Творческото учене използва естествения свят на децата, творческата игра, и я доразвива, използвайки театрални техники, за да създаде обучителни преживявания за участниците.

Творческото учене е метод на преподаване в традиционните начални училища. Този метод обаче е подходящ и приложим за училища и класове с групи деца, които се нуждаят от социална интеграция/включване. Имаме предвид предимно групи деца, които са пристигнали в Европа поради неотдавнашната бежанска криза и са изправени пред враждебни социални и религиозни обстоятелства; те често не могат да се адаптират към ежедневието, тъй като новата среда противоречи на обичайните им обичаи и на местната им традиционна култура. Тези деца, както и техните семейства, изправени пред социални бариери, избират изолацията под натиска на новите социални предпоставки, които изглеждат неразбираеми.

Творческото учене има за цел да се превърне в полезен инструмент за всички участници в образователния процес и да предостави материали за експерименти в училище. Творческото учене е насочено главно към учителите и се отнася за началното образование. То има теоретичен и практически характер. Едновременно с това то може да бъде метод на обучение и средство за интегриране на деца, които остават изолирани поради посочените по-горе причини.