Актуално

2023: година на уменията и приобщаването

Социалното приобщаване в образованието и развитието на умения заема централно място през 2023 г. с Европейската година на уменията.

Неотдавнашно проучване в рамките на Европейския съюз и десет от съседните му страни, предприето от Eurofound и ETF, разкрива не само броя на предизвикателствата, пред които са изправени обществата, за да се справят със социалното включване, особено за жените, младежите и уязвимите общности, но също и спешната необходимост те да бъдат преодолени. Въздействието на здравната пандемия Covid-19, финансовата криза, безработицата и лошите възможности за образование и обучение са само част от критичните проблеми, с които се борят хората, особено в съседните на ЕС страни.

„Това е наистина много сериозна ситуация. Нивата на песимизъм и финансови затруднения сред гражданите както в ЕС, така и в десет съседни държави са много високи“, казва Кристина Мереута, старши експерт по развитие на човешкия капитал на ETF в областта на пазара на труда и заетостта.

В същото време изискванията на технологичните промени, екологизирането на икономиките, глобализацията и демографските фактори, включително миграцията и разселването поради екологични опасности и конфликти, оказват дълбоко влияние върху пазарите на труда и работното място и уменията, от които хората се нуждаят, за да работят и живеят нормално. Образованието и развитието на уменията са от решаващо значение, за да се гарантира достъпа на хората до бързо развиващите се работни места.

Лида Кита от ETF, старши експерт по развитие на човешкия капитал за социално включване, очертава подхода на ЕС за справяне с тези предизвикателства.

„Чрез сътрудничество, споделяне на знания и иновации ние работим, за да въздействаме върху изготвянето на политики и изпълнението им“, казва Кита. „Чрез участието си в различни мрежи със страни в съседните на ЕС региони ние отправяме посланието, че начинът, по който се отнасяме към така наречените изключени или маргинализирани групи, може и трябва да бъде променен“, добавя тя.

Какво правим, за да подкрепим уменията за социално включване?

ETF действа като фасилитатор за насърчаване на социалното включване на системно ниво. Създаването на по-приобщаващи общества изисква политики за образование, развитие на умения и заетост, които са интегрирани и взаимно се подсилват. Разглеждаме проблема на няколко нива:

  • Индивидуален обучаем – на първо място чрез чрез инициативата Creating New Learning, подкрепяме разработването на подходи към учебните програми, ориентирани към обучаемия за развитие на технически, цифрови, лични, социални и граждански компетентности; непрекъснатото професионално развитие на учителшите по въпроси като мултикултурализъм и специални потребности и предоставяне на кариерно ориентиране.
  • Обучаваща се институция – нашата Мрежа за високи постижения от професионални центрове насърчава обмена на добри практики за подобряване на видимостта, сътрудничеството и подкрепата на иновативни практики за социално включване
  • Бизнес и предприятия – като част от инициативата Skills for Enterprises (S4E), ние работим за изграждане на адаптивност и устойчивост на служителите и бизнеса чрез подходящо обучение и развитие на умения, които отговарят на пазарните и обществени нужди, насърчавайки предоставянето на обучение на високо ниво и ангажиране в подкрепящи мрежи.
  • Социално и системно ниво – предоставяне на политически съвети относно политиките и интервенциите на пазара на труда и заетостта и експертна подкрепа за анализ на търсенето на умения и включване на уязвими лица и общности, разработване и прилагане на квалификационни системи и подкрепа за мониторинг и адаптиране на политиката мерки.
  • Държавно ниво – чрез насърчаване на доброто управление, както е представено в нашата мрежа GLAD, което включва участието на публичния и частния сектор, социалните партньори и гражданското общество във вземането на решения и укрепването на демократичните процеси.
  • Международно ниво – чрез изграждане на партньорства, като в нашата Skills Lab Network за международно сътрудничество с множество партньори: международни организации, национални власти, изследователска общност, цифрови платформи, социални партньори, гражданско общество, младежки организации и много други.

Контекст

Нашата работа е се изпълнява в контекста на политиките на ЕС, включително Европейския стълб на социалните права и Приоритетите на външните отношения на ЕС в подкрепа на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., по-специално качествено образование, достоен труд и икономически растеж за проспериращи, иновативни и приобщаващи общества.

Социалното включване е приоритетна тема на Шведското председателство на Съвета на ЕС от януари до юни 2023 г., което ще продължи прилагането на Европейския стълб на социалните права за подобряване на условията на труд, включително в цифровата икономика и за хора, работещи чрез платформи, за справяне с неравенствата между половете на пазара на труда за по-добър баланс между професионалния и личния живот за всички.

Ние подкрепяме образованието, развитието на уменията и заетостта в съседните на ЕС региони – Западните Балкани и Турция, Южното и Източното Средиземноморие, Източна Европа и Централна Азия – в контекста на ученето през целия живот, достигайки до най-уязвимите в обществото. Целта е да се създадат политики и практики, които засилват ролята на развитието на човешкия капитал за устойчивостта и социалното приобщаване, като се набляга на неговите граждански, социални и равноправни измерения.

Умения, иточник: Европейската комисия

През януари и февруари 2023 г., когато започва Европейската година на уменията, комуникационната кампания на ETF се фокусира върху значението на образованието и развитието на умения за социално включване с акценти, експертни дискусии и обучителни дейности в съседните на ЕС региони.

Източник