Актуално

ROMED – медиация в подкрепа на ромите

ROMED е програма за насърчаване на медиацията при ромските общности. Тя се превърна в доказана методология за образование за промяна – за предизвикване не само на директното участие на ромите в процесите на вземане на решения в техните градове или села, но също така и в нов път за овластяване на общността и личен растеж – с много примери за малки и не толкова малки победи, както и свидетелствата на роми, участващи в общностни групи за действие, които заявяват, че днес се чувстват по-уверени и по-ангажирани като граждани и личности. Това също е методология, която произлиза от обучението на медиатори и прилагането на наученото през втората част на програмата. Изводите от изпълнението на програмата са преедставени в обширен доклад.

Някои от акцентите в дискусиите за изпълнението на програмата:

Изпълнението на програмата ROMED1 доведе до дискусии на национално ниво относно насърчаването на ромската медиация като необходим процес в програмите, свързани с ромското включване. Всяка програма в полза на ромите трябва да включва ромската общност при консултациите и изпълнението, тъй като самата общност е по-наясно със своите нужди и как те могат да бъдат изпълнени.

Според Националния екип за подкрепа и фокус група от медиатори, негативният контекст на страната, дължащ се на икономическата криза, е повлиял в голям мащаб на ситуацията с медиацията в Гърция и ромската общност. В някои случаи този общ контекст води до проявления на ксенофобия и расизъм към уязвими социални групи и дори до насилствени действия срещу ромски медиатори и ромски общности по време на изпълнението на програмата. Показателни за ситуацията са нагласите на отхвърляне от страна на не-ромски родители в районите на Антили в Ламия и Софадес в Кардица, когато е взето решение от местните власти да затворят училищата в гетата в маргинализираните райони и ромските деца са преместени в други смесени училища в различни области. Ролята на медиацията в този случай се заструднява чувствително от цялостния икономически и обществен контекст.

Освен влошаването на условията им на живот, въпреки важната си роля на местно ниво, заплатите на медиаторите остават много ниски. Позициите им са предимно временни и следователно медиаторите не са здравноосигурени. Затова те са принудени да заемат допълнителни работни места, които им пречат да се посветят изцяло на медиацията. Често те изпълняват ролята на посредник на доброволни начала.

Според оценките на медиаторите след обученията по Програма ROMED1 мнозина смятат, че работният им статус и условия не са повлияни от обучението. Сертификатите, издадени от Съвета на Европа не бяха признати от заинтересованите страни в Гърция като официално удостоверение за образование. От друга страна обучените заявяват, че че чувстват по-овластени и признават, че обучението по междукултурно посредничество е необходимо за тях.