Актуално

Стигма: сегрегираното обучение на ромите в Централна и Източна Европа

Тази публикация отпреди 10 години за положението на ромите е все още много актуална

Расовата сегрегация на ромите в образованието в Централна и Източна Европа продължава да съществува, ако не и да се задълбочава, причинявайки непоправими вреди на поколения роми. Ромите са възпитавани със стигмата за непълноценност. Много от тях са били лишени от равни възможности за образование и живот. Те са били възпрепятствани да се възползват от предимствата на обучението и живота в едно мултикултурно общество. Сегрегираното обучение на ромите в училище е сложно явление, възникнало в резултат на взаимодействието на редица фактори, като дълбоко вкоренения антиромски расизъм, безразличието на образователните системи към културното многообразие и липсата на ефективна защита срещу дискриминация и политики за равни възможности. На някои места сегрегираните училища за роми се появяват в резултат на моделите на жилищна сегрегация. Расовата сегрегация възникна и в резултат на изключването на ромите по силата на специфичния им език и култура. И накрая, расовата сегрегация е резултат от съзнателните усилия на училищни и други служители да отделят ромските деца от неромските деца по различни причини – от лична неприязън към ромите до натиск от страна на останалите граждани.

Европейският център за правата на ромите проведе теренни проучвания в пет държави, документирайки емпирични факти за отделното образование на ромите, както и практиките на образователните власти, които целят или водят до сегрегация на ромите в училищата. Въз основа на съществуващите данни и информация, предоставена от образователните органи, ромски родители и деца, както и от други лица със съответния опит, докладът на ЕЦПР описва най-често срещаните практики на сегрегация на ромските деца в образованието въз основа на техния етнически произход. Те включват сегрегация в така наречените “специални училища” за деца с увреждания в развитието, сегрегация в училища в ромски гета, сегрегация в изцяло ромски класове, отказ от записване на ромски деца в общообразователни училища, както и други подоБни явления. Каквато и да е конкретната форма на разделно обучение, качеството на образованието, предоставяно на ромите, неизменно е по-ниско от общообразователните стандарти във всяка страна.

Докладът завършва с препоръките на ЕЦПР за правителствената политика. Сложността на проблема със сегрегираното обучение на ромите изисква цялостна реформа на правната и образователната политика. Десегрегацията на ромското образование и предотвратяването на по-нататъшна сегрегация следва да бъдат в основата на правителствените образователни политики за постигане на равни образователни възможности. Резултатът от действията за десегрегация трябва да бъде:

  • постепенно закриване на специалните училища за деца с увреждания в развитието и интегриране на учениците от тези училища в общообразователните училища;
  • задължително записване на учениците в първи клас в общообразователните училища; да не се допускат повече ученици в първи клас в специални или други отделни и нестандартни класове и/или училища;
  • записване в общообразователни училища на завършилите специални начални училища и осигуряване на тяхната успешна адаптация;
  • премахване на изцяло ромски училища, предучилищни заведения и класове;
  • постигане на расов/етнически баланс в състава на учениците в училищата и паралелките във всяка община, съпоставим с демографските характеристики на съответната община.

Докладът е резултат от изследвания, проведени през 2002-2003 г. със специалната подкрепа на Фонда за проекти в областта на правата на човека към Министерството на външните работи и Британската общност на Обединеното кралство, както и с основното финансиране от Институт “Отворено общество”, Фондация “Форд” и Фондация “Рубен и Елизабет Раузинг”.

Източник