Podujatia

„Iniciujme zmeny spoločne!” – 19.-21. apríla 2024

V dňoch 19.-21. apríla 2024 v priestoroch hotela Family Wellness Hotel Marina v Patinciach sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov v rámci medzinárodného projektu Inclusion4Schools, ktorý podporil výskumný a inovačný program Horizon 2020 Európskej únie v rámci zmluvy s číslom 101004653. Trojdňové vzdelávanie prebiehalo pod názvom „Iniciujme zmeny spoločne!” 4K – príklady dobrej praxe v oblasti edukácieKomunikačné, kritické, kreatívne a komunitu podporujúce príklady dobrej praxe. Vzdelávanie bolo orientované na rozvíjanie inkluzívnych a komunikačných postojov. Program tvorili semináre, workshopy, precvičovania príkladov dobrej praxe, na témy uvedené v názve vzdelávania.

Realizácia jednotlivých cvičení a workshopov sa rozdelila na celý čas trvania vzdelávania, teda na tri dni. Prvý deň sa odštartoval oficiálnym zahájením programu a predstavením projektu i vzdelávania v prezentácii Dr. habil. PaedDr. Melindy Nagy, PhD., prorektorky Univerzity J. Selyeho a koordinátorky projektu Inclusion4Schools za SR a Dr. Évy Thun, PhD., odbornej asistentky a senior výskumníčky Katedry pedagogiky Teologickej vysokej školy J. Wesleyho (John Wesley Theological College). Po zahájení vzdelávania účastníci absolvovali workshop na tému „Tímová práca a rozvíjanie komunity” – Príklady dobrej praxe v duchu pozitívnej psychológie a inkluzívnej edukácie. Program vzdelávania bol druhý deň rozdelený na doobedňajší a poobedňajsí program. Doobeda sa uskutočnili cvičenia a workshopy na tému „Sebahodnotenie a sebarozvíjanie“ – Príklady dobrej praxe pomocou techník ”prerámcovania, prehodnotenia”, a „Reflektívne myslenie a kreatívny prístup“ – Príklady dobrej praxe v oblasti reflektívneho myslenia a kreatívneho edukačného prístupu. Po obedňajšej prestávke účastníci absolvovali situačné cvičenia na tému „4K – pedagogicko-situačné cvičenia“- Príklady dobrej praxe v duchu kritického myslenia, komunikácie, kreativity a kooperácie. Cvičenia dobrej praxe si účastníci mohli vyskúšať v rôznych formách, v menších i väčších skupinách, s prezentáciou kreatívneho tvorivého procesu a preukázaním komunikačných prístupov i bohatých interpersonálnych vzťahov. Súčasťou vzdelávania, workshopov a cvičení boli aj bohaté diskusie, výmena skúseností, spoločné reflexie, na vyjadrenie ktorých mali účastníci možnosť tak v rámci celého programu, ako aj v rámci poobedňajšieho seminára. Na prieskum názorov, reflexií, hodnotení, formulovanie záverov bol k dispozícii priestor v posledný deň vzdelávania, čo tvorilo zároveň aj finálny akt trojdňového programu.

Trojdňové vzdelávanie s názvom “Iniciujme zmeny spoločne” v rámci projektu Inclusion4Schools za organizovania a účasti slovenskej strany medzinárodného projektu prebehlo úspešne. Vzdelávanie prebiehalo za účasti štyridsiatich prihlásených pedagógov z rôznych kútov Slovenskej republiky. Za mentorovanie a vedenie workshopov, seminárov a cvičení boli zodpovední vysokoškolskí pedagógovia, menovite: Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., docentka Pedagogickej fakulty UJS, Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. odborná asistentka Pedagogickej fakulty UJS, a senior výskumníčka Pedagogickej fakulty Katolíckej vysokej školy J. Wesleyho Dr. Evy Thun, PhD. Na základe ohlasov a vyjadrených názorov účastníkov vzdelávania možno konštatovať, že vzdelávanie splnilo svoje ciele, a to ponúknuť pedagógom možnosť vzdelávania a rozvíjania inkluzívnych a komunikačných postojov, adaptovateľných do edukačnej praxe.

Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.