Podujatia

„Iniciujme zmeny spoločne!” – 10.-12. mája 2024

V dňoch 10-12. mája 2024 v priestoroch hotela Family Wellness Hotel Marina v Patinciach sa uskutočnilo druhé, “letné vzdelávanie” pedagógov v rámci medzinárodného projektu Inclusion4Schools, ktorý podporil výskumný a inovačný program Horizon 2020 Európskej únie v rámci zmluvy s číslom 101004653. Trojdňové vzdelávanie prebiehalo pod názvom „Iniciujme zmeny spoločne!” 4K – príklady dobrej praxe v oblasti edukácieKomunikačné, kritické, kreatívne a komunitu podporujúce príklady dobrej praxe. Vzdelávanie bolo orientované na rozvíjanie inkluzívnych a komunikačných postojov. Program tvorili semináre, workshopy, precvičovania príkladov dobrej praxe, na témy uvedené v názve vzdelávania.

Realizácia jednotlivých cvičení a workshopov sa rozdelila na celý čas trvania víkendového vzdelávania, teda na tri dni. Prvý deň sa odštartoval oficiálnym zahájením programu a predstavením projektu i vzdelávania v prezentácii Dr. habil. PaedDr. Melindy Nagy, PhD., prorektorky Univerzity J. Selyeho a koordinátorky projektu Inclusion4Schools za SR a Dr. univ. Agáty Csehiovej, PhD., docentky Pedagogickej fakulty UJS. Po zahájení vzdelávania účastníci absolvovali workshop na tému „Tímová práca a rozvíjanie komunity” – Príklady dobrej praxe v duchu pozitívnej psychológie a inkluzívnej edukácie.

Program vzdelávania bol druhý deň rozdelený na doobedňajší a poobedňajsí program. Doobeda sa uskutočnili cvičenia a workshopy na témy „Cesta k inklúzii 1.” Úvod do inklúzie, práca so základnými pojmami a príklady dobrej praxe z oblasti dramatopedagogiky, a „Cesta k inklúzii 2.” Príklady dobrej praxe pomocou dramatopedagogiky. Po obedňajšej prestávke účastníci absolvovali kreatívne cvičenia na tému „Sebahodnotenie školy – Príklady dobrej praxe na rozvíjanie kompetencií v oblasti reflektívneho a kritického myslenia.“ Úlohy a cvičenia dobrej praxe si účastníci mohli precvičovať v rôznych formách, zoznámili sa s rôznymi technikami a metódami, pracovali v menších i väčších skupinách. Mali možnosť prezentovať svoj kreatívny tvorivý prístup a taktiež preukázať svoj bohatý komunikačný arzenál i vynikajúce interpersonálne vzťahy. Súčasťou vzdelávania, workshopov a cvičení bola aj výmena skúseností, poučné a prínosné diskusie, výmena skúseností, spoločné reflexie, na vyjadrenie ktorých mali účastníci možnosť tak v rámci celého programu, ako aj v rámci sobotňajšej poslednej lekcie. Finálny akt trojdňového vzdelávania tvoril prieskum názorov, reflexií a formulovanie záverov, na ktorý bol poskytnutý priestor v posledný deň vzdelávania.

Trojdňové vzdelávanie s názvom “Iniciujme zmeny spoločne” v rámci projektu Inclusion4Schools za organizovania a účasti slovenskej strany medzinárodného projektu prebehlo úspešne. Vzdelávanie prebiehalo za účasti štyridsiatich prihlásených pedagógov z rôznych kútov Slovenskej republiky. Za mentorovanie a vedenie workshopov, seminárov a cvičení bola zodpovedná vysokoškolská pedagogička, menovite: Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., docentka Pedagogickej fakulty UJS, a taktiež skúsené mentorky Inštitútu pre inováciu vzdelávania, menovite Andrea Lánczos a Csilla Szabó, aj za prítomnosti vedúcej uvedeného inštitútu, pani Mgr. Tünde Berta. Záverečným aktom trojdňového vzdelávania bolo odovzdávanie certifikátov, ktoré si účastníci mohli prevziať od zodpovednej riešiteľky projektu I4S za SR, PaedDr. Melinda Nagy, PhD.

Na záver vzdelávania možno konštatovať, predovšetkým vďaka pozitívnym ohlasom a vyjadreným názorom účastníkov vzdelávania, vzdelávanie splnilo svoje ciele, a to ponúknuť pedagógom možnosť vzdelávania a rozvíjania inkluzívnych a komunikačných postojov, využiteľných v priamej edukačnej praxi.

Dr. univ. Agáta Csehiová, PhD. a Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.