Aktuálne

Prieskum škôl na Slovensku

V roku 2021 na Slovensku bol uskutočnený prieskum ako súčasť projektu Inclusion4Schools na podporu školskej inklúzie, integrácie a komunitných partnerstiev s cieľom zvrátiť nerovnosť a vylúčenie. Našim cieľom bolo získať základné údaje o školách, ktoré navštevuje vysoký podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – zistiť aké metódy, aktivity a postupy sú charakteristické pre nich, ktorými podporujú znevýhodneným žiakom. Údaje sme získavali dotazníkovou formou online. Spracovanie tohto dotazníka nám umožní vytvoriť si obraz o odborných skúsenostiach a nárokoch týchto škôl. Výskumný tím bol vytvorený z piatich výskumníkov Univerzity J. Selyeho. Jeho členmi sú:Melinda Nagy, Péter Tóth, Terézia Strédl, Attila Lévai a László Szarka. Obdobný prieskum paralelne prebehol aj v partnerských krajinách: v Maďarsku, Bulharsku a Albánsku. Na Slovensku bolo oslovených 330 škôl z celého Slovenska s výzvou na vyplnenie dotazníka online formou.

Melinda Nagy