Aktuálne

Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia v školách na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporuje vytváranie hodnotovo orientovaného prostredia školy, v ktorom prevládajú pozitívne interpersonálne vzťahy bez segregačných prejavov.

Cieľom je vydávať v školách inkluzívne a nediskriminačné prostredie – s čím súvisí § 107 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. [1] o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje, že výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školách uskutočňuje podľa individuálnych podmienok. Tými sú úprava organizácie výchovy a vzdelávania, úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, resp. uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania. Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej, základnej či strednej školy. V základných školách má pôsobiť pre každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden asistent učiteľa alebo jeden sociálny pedagóg.

Ďalším dokumentom na vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia v školách na Slovensku je Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021 [2], ktorý sa zameriava na oblasti desegregácie vzdelávacieho systému, inklúziu v ranom a predškolskom veku (0-7 rokov), inklúziu žiakov v základných a stredných školách, podporné a personálne podmienky inklúzie a špeciálno-pedagogickú podporu vo vzdelávaní a poradenstve.

Metodiku, podporujúcu inkluzívne vzdelávanie v školách na Slovensku [3], ponúka aj Štátny pedagogický ústav, ktorý je priamoriadenou rozpočtovou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto publikácia uzrela svetlo sveta v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie taktiež vydáva metodické a podporné materiály. V roku 2018 vydal informačnú brožúru pre pedagógov základných škôl s názvom Od integrácie k inklúzii [4], ktorá môže byť nápomocná pre pedagógov v školách, ktoré navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Melinda Nagy

[1] 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20210901.html

[2] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (2021): Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021 https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-avzdelavani-na-rok-2021/

[3] Bagaľová, Ľ., Bizíková, Ľ., Fatulová, Z. (2015): Metodika podporujúca inkluzívne vzdelávanie v školách. ŠPÚ, Bratislava, ISBN 978-80-8118-143-6 https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/projekty/eea_grants/metodik a-podporujuca-inkluzivne-vzdelavanie-skolach.pdf

[4] Špotáková, M., Kundrátová, B., Štefková, M., Vojtová, Z., Zikmund Perašínová, D. (2018): Od integrácie k inklúzii. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, ISBN: 978-80-89698-27-1 https://www.minedu.sk/europska-agentura-pre-rozvoj-specialneho-a-inkluzivnehovzdelavania/