Актуално

Брошура с резюмета от нашата международна конференция

Вече е достъпна броошурата с резюмета на Международната конференция за ориентирани към общността подходи и практики в образованието, проведена през есента на 2023 година в Будапеща.

Abstract Booklet

Това е важна и интересна публикация за специалистите в образованието, както и за и широката общественост.

Целта на проекта Inclusion4Schools по програма Хоризонт 2020 на ЕС, който е организатор на тази конференция, е да улесни училищата в необлагодетелствани райони в установяването на плодотворни връзки с местните общности. Инициативата има за цел да насърчи солидарността и приобщаването в училищните общности на територията на цяла Европа. Съвместните усилия на членовете на консорциума от Албания, България, Унгария и Словакия засилват сътрудничеството между педагози, ученици, родители, социални работници, общински служители, граждански активисти, изследователи в областта на образованието и политици.

Конференцията послужи като платформа за изследователи, практици и създатели на политики, за проучване на стратегиите за премахване на различията в образованието. Участниците споделиха специфични за региона си практики и подчертаха допълнителните ползи от сътрудничеството. Конференцията се проведе в Будапеща, Унгария, на 28 и 29 ноември 2023 г.

Публикацията обобщава докладите от Втората международна конференция по проект Inclusion4Schools в Будапеща, която бе посветена на ориентираните към общността подходи и практики в образованието. В редица страни по света сегрегацията на необлагодетелстваните райони е сериозно предизвикателство пред образованието и обществото. Експертите призовават за премахването на сегрегацията в училищата като жизнеспособно решение. За да се постигне това, единствено прилагане на образователни политики не е достатъчно. Наложително е и ангажирането и сътрудничеството на местните структури и общности.

Снимки от конференцията можете да намерите ТУК.