Актуално

Какво предизвиква сегрегацията в училище – обучителни материали

За да разберем причините за сегрегацията на училищата е необходимо да проучим взаимодействието на различни фактори, които генерират неравенствата в образованието. Някои от причините за сегрегацията са вътрешни за образователната система, докато други са външни и, за да бъдат овладени, изискват политически действия извън образователната политика. Жилищната сегрегация, високите нива на бедност в определени квартали и миграционните вълни са важни фактори, които водят до училищна сегрегация, на което може да се противодейства само чрез разработване на интегрирани подходи, основани на образователни реформи, политики за градско развитие (планиране и жилищни стратегии), социални политики и културни действия за улесняване на социалната интеграция. Други причини за училищната сегрегация обаче могат да бъдат открити в образователните системи или в специфични образователни политики, които  благоприятстват поляризацията и небалансираното разпределение на ученици в неравностойно или силно привилегировано положение в училищата. Ранното проследяване, наличието на голям брой частни училища и капацитетът на училищата да избират своите ученици са аспекти, които корелират с нивата на училищна сегрегация (Alegre and Ferrer, 2010). Моделите за избор на училище, дефинирането на обхватните зони, нивата на споделени отговорности за записване на ученици в риск и системите за инспекция за избягване на незаконен подбор на ученици са фактори, които могат да бъдат решаващи за разбирането как се създава и възпроизвежда училищната сегрегация. Факторите, влияещи върху училищната сегрегация, се различават до голяма степен в зависимост от различните контексти. В съвременните градове взаимодействието между външни и вътрешни фактори създава уникални сценарии на училищна сегрегация, които пораждат неравенства с различно естество и интензивност.

Цели на модула: Този модул има за цел да предостави информация и дискусии относно общите причини за училищната сегрегация, както вътрешни за образователната система (системи за избор на училище, политики за прием в училище, системи за проследяване и прилагане на образователните пазари), така и външни за споменатата система (жилищна сегрегация).

Съдържание на модула: този модул е ​​структуриран в пет части, всички свързани със споменатите цели.

Раздел 3.1. Жилищна сегрегация и училищна сегрегация. В този раздел ще изследваме връзката между тези две форми на сегрегация. Жилищната сегрегация засяга училищната сегрегация толкова, колкото училищната сегрегация влияе върху жилищните модели и избори на семействата, особено сред средната класа.

Раздел 3.2. Избор на училище. В този раздел ще проучим последиците от разпоредбите, които позволяват на семействата да правят индивидуален избор относно образователната институция, която детето им да посещава.

Раздел 3.3. Политики за прием в училище. Тези политики определят критериите за приоритизиране, запазването на места за ученици със специални нужди и в крайна сметка на кого се предлага място в конкретно училище или програма. Колкото по-голям избор имат родителите и учениците, толкова по-изразена е ролята на критериите за прием при определянето на училищната сегрегация.

Раздел 3.4. Образователен пазар. Пазарно ориентираните политики често се насърчават от публично-частни партньорства. Те включват ваучерни програми, избор на училище, приватизация, механизми за възстановяване на разходите и насърчаване на конкуренцията между училищата. Поддръжниците потвърждават, че въвеждането на някои от тези пазарни механизми в образованието повишава ефективността и ефикасността на училищата; за разлика от тях, противниците твърдят, че пазарната динамика вреди на държавните училища и увеличава неравенството в образованието.

Раздел 3.5. Ранно проследяване. Проследяването е групирането на учениците в класове по способности/предходни постижения и организиране на учебната програма по нейното ниво на трудност. Основно безпокойство е, че ранното проследяване може да раздели учениците въз основа на семеен произход и/или академични способности.

Източник