Актуално

Кратка информация за приобщаването в образованието

Равенството между половете е в основата на приобщаващото образование и усилията за осигуряване на равни възможности за всички. За да се постигне приобщаване и равенство между половете в образованието и чрез него, правителствата трябва да премахнат предразсъдъците по отношение на пола от учебните програми и учебните материали, да разширят обучението на учителите по педагогиката за преодоляване на половата стереотипизация и да насърчат безопасна и приобщаваща учебна среда, за да гарантират, че никой няма да бъде изоставен. Отстраняването на припокриващите се различия, които създават неравностойно положение и маргинализация, може да помогне за изграждането на по-приобщаващи и справедливи образователни системи.