Отчети

План за преодоляване на неравенствата и превръщане на училищата в Нови Пазар в притегателен център за всички деца

От 20 до 22 март 2024 г. по проект Inclusion4Schools в св. св. Константин и Елена край Варна беше проведена среща за разработване на дългосрочен план за преодоляване на неравенствата и превръщане на училищата в Нови Пазар в притегателен център за всички деца и тийнейджъри от града. В нея участваха представители на училищата – директори, учители, образователни медиатори и социалните институции, работеща с деца, младежи и техните родители в неравностойно положение.

След направен анализ на ситуацията, силните и слабите страни, бяха набелязани конкретни стъпки за сътрудничество между образователните и социалните институции за приобщаване на родителите и създаване на благоприятна образователна среда за всички.

Срещата беше последвана от два отворени урока, темите на които се откроиха в процеса на работата. Първата тема беше Образование в мултикултурна среда – как да управляваме стереотипите, за да не се превърнат в предразсъдъци и от тук развитие на етноцентризъм в училище, след което продължихме с ролята на родителите, семейството и общността в образователно-възпитателния процес в училище.