Актуално

Портал за обмен на знания и работа в мрежа по проекта Inclusion4Schools

Проектът Inclusion4Schools създаде онлайн пространство – портал за работа в мрежа и споделяне на знания, който има за цел да събере ключови участници в образователната система за споделяне на опит и най-добри практики.

Този портал е разработен в рамките на проекта Inclusion4Schools и има за цел да подпомогне училищата, в които учат ученици в неравностойно положение, да се превърнат в приобщаващи училищни общности в името на социалната и общностната промяна.

Порталът предоставя платформа за комуникация, в която учители, изследователи, организации на гражданското общество и представители на общността могат да споделят своите идеи, методи и резултати от изследвания и по този начин да си сътрудничат.

 • Добри практики
  • Целта на този портал е да предостави колекция от добри практики, разработени в училищни общности в неравностойно положение.

 • Документи
  • В портала споделяме документи, които могат да подпомогнат институционалното развитие в райони в неравностойно положение.

 • Събития
  • Освен че можете да споделяте материали, порталът ви позволява и да организирате лични или онлайн срещи.

 • Профили на институции
  • Основната цел на уебсайта е да се създаде диалог между институциите.

 • Семинари
  • Семинарът е съвместна работа на затворена група с конкретна цел.

 • Форуми
  • Форумите спомагат за създаването на диалог относно добрите практики, документи и дават възможност на институциите и специалистите да се учат един от друг по рефлексивен начин.

 • Профили на потребителите
  • Регистрираните лица имат 3 нива на потребителски права:
   • регионален администратор за всяка страна,
   • училищен/институционален администратор,
   • индивидуален потребител.

Порталът е достъпен на следния адрес: https://i4sportal.movelex.hu/