Актуално

Преодоляване на бедността и дискриминацията, пред които са изправени ромите

Европейският парламент прие препоръки, насочени към подобряване на положението в селищата, населявани от роми в ЕС.

Ромите с цялото многообразие, което този термин обхваща, са най-голямото етническо малцинство в Европа и са изправени пред бедност и социално изключване в множество държави-членки, заявяват евродепутатите.

Основните проблеми, които трябва да бъдат решени спешно, са липсата на приемливи десегрегирани жилища, включително с чиста питейна вода, електричество, канализация, третиране на отпадъци, както и продължаващата дискриминация и сегрегация на ромските деца в училищата. Евродепутатите подчертават също липсата на здравеопазване, дългосрочната безработица, полицейското насилие и неадекватния достъп до правосъдие.

За преодоляване на тази ситуация Парламентът призовава за краткосрочни и дългосрочни стратегии, подкрепени от достатъчно европейско и национално финансиране, по-специално Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални планове за възстановяване и устойчивост.

Държавите-членки трябва да разпределят средства на регионално и местно ниво, за да отговорят по-добре на непосредствените нужди на ромите. Всички пречки, включително преки и непреки форми на дискриминация, които възпрепятстват ефективното използване на финансирането, трябва да бъдат преодолени.

Комисията трябва да създаде механизъм за ранно предупреждение, за да идентифицира злоупотребата с европейските структурни и инвестиционни фондове и другите фондове на ЕС, предназначени за справяне с положението на ромите, казват евродепутатите. Те също така призовават Комисията постепенно да изкорени маргинализираните ромски селища в целия ЕС до 2030 г. Включването на членове на ромската общност като социални работници в селищата би било начин да се убедят ромите да ги напуснат.

Източник