Актуално

Приобщаването в грижите и образованието в ранна детска възраст

Приобщаването в образованието трябва да започне още в ранните години, когато се изгражда основата за учене през целия живот и се формират основните ценности и нагласи. Неравенството в обучението и развитието се появява в ранното детство, преди децата да започнат началното училище. Започването на работа по приобщаването, когато децата започват да посещават начално училище, е твърде късно.