Актуално

Приобщаваща цифрова комуникация

Мрежата Евродеск е резултат от една вдъхновяваща идея, която се реализира през 1990 г.: всички млади хора трябва да имат достъп до качествена информация за възможностите за обучение, доброволческа дейност или работа в чужбина. Всяка година тя информира над 2 милиона млади хора чрез онлайн и лични дейности.

Стремежът на Евродеск е да направи информацията за възможностите в ЕС и на международно равнище видима и достъпна за всички млади хора благодарение на своите информационни дейности, и по-специално чрез разнообразната си мрежа от местни мултипликатори и посланици (местни младежки информационни центрове, младежки центрове, библиотеки, общини и други структури, които са в пряк контакт с младите хора). Освен това Евродеск изпълнявах цифрова стратегия, целяща да достигне до младите хора в цяла Европа чрез своите интернет страница, цифрови инструменти и канали в социалните медии. Приобщаването е един от приоритетите на 6-годишната стратегия на Евродеск.

Тя има за цел да включи млади хора от всички среди в политическите процесите в ЕС, в  програмите за мобилност, като се обръща специално внимание на тези с по-малко възможности. Евродеск се ангажира да създава приобщаващо съдържание като част от ангажимента на своята марка за социална промяна и социално приобщаване.

В контекста на Eurodesk,

  • Социалното приобщаване означава подобряване на участието на всички в обществото чрез увеличаване на възможностите, равен достъп до ресурси, право на глас и зачитане на правата на всички. То изисква разпределение на възможностите и ресурсите по начин, който свежда до минимум неравностойното положение и маргинализацията.
  • Достъпната и приобщаваща информация трябва да достигне до повече хора, включително, но не само до млади хора с увреждания, от райони в неравностойно положение и със социално-икономически произход. Посланията на Евродеск, визуализацията, дизайнът и уебсайтовете – всички те играят роля за насърчаване на повече хора да участват в европейските възможности.