Актуално

Приобщаващото образование не е мисия невъзможна

Братислава, Будапеща, 22 март 2018 г. Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Нилс Муйжниекс беше основен гост на кръгла маса, организирана от Службата на словашкия пълномощен представител за ромските общности, Службата на комисаря за хората с увреждания, Европейски център за правата на ромите, и Форум за правата на човека. На събитието присъства и бъдещият комисар по правата на човека Дуня Миятович. Фокусът на кръглата маса беше да се договорят твърди ангажименти за приобщаващо образование за всички деца в Словакия.

Преди това г-н Муйжниекс и г-жа Миятович направиха едноседмично посещение в Словакия, където наблюдаваха напредъка по премахването на сегрегиращите образователни механизми, засягащи ромски деца и деца с увреждания. Срещата събра представители на държавните органи (включително словашкия комисар за хората с увреждания, представители на Министерството на образованието, обществения защитник на правата и омбудсмана за децата), гражданското общество, училищни учители, хора с увреждания и лица от ромските общности да се договорят за измерими стъпки към прекратяване на дискриминацията.

„Ние стоим пред предизвикателството на приобщаващото образование. Това предизвикателство съществува в цяла Европа и е важно да се справим с него. Това няма да е само в полза на засегнатите деца, независимо дали са ромски деца, деца с увреждания или деца мигранти. Ще бъде в полза на цялото ни общество и на всички деца. Ако имахме приобщаващо образование, то би било от полза за цялото общество, това е особено вярно в Словакия“, каза комисар Муйжниекс и добави: „Образованието оформя нашата идентичност. Това определя професионалните ни промени. Сегрегацията на определени групи в образованието е сериозно нарушение на човешките права.”

Всички участници се съгласиха, че приобщаващото образование е желаният инструмент за справяне с дискриминацията в образованието и за осигуряване на равен достъп на всички деца до качествено образование, без да се засягат техните способности, здраве или етническа принадлежност. Обучението на учениците със специални образователни потребности трябва да бъде фокусирано върху техните нужди, така че те да могат да се обучават заедно в масовите училища, като се гарантира предоставянето на индивидуализирана подкрепа и лични асистенти за тези ученици, които се нуждаят от нея. Участниците също подчертаха необходимостта от приемане и прилагане на закони и политики, основани на доказателства (включително събиране на данни в съответствие със закона), за да се даде възможност за измерване на тяхната ефективност. По време на процеса на реформи участието на заинтересованите общности е от решаващо значение.

Словакия е обвързана от законодателството на ЕС и множество международни инструменти за правата на човека, подкрепящи равния достъп и качествено образование за всички деца, включително Конвенцията на ООН за правата на детето (CRC), Конвенцията на ООН за премахване на расовата дискриминация (CERD) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD). Въпреки това страната досега не е спазила тези задължения и е била обект на процедура за нарушение от Европейската комисия от април 2015 г. за нарушаване на забраната за дискриминация в образованието През 2016 г. Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания също изрази загриженост относно „устойчивостта на сегрегираната образователна система“ за деца с увреждания и ромски деца, като призова правителството да съблюдава правото на приобщаващо образование и приемане на правно обвързващ план за прехода от сегрегирани училища към приобщаващи училища.

Информацията на словашки език.

Източници

Снимка