Актуално

Проектът SEDIN

„SEDIN е проект, който вярва, че използването на творчески методологии в училищната класна стая има потенциал да улесни социалното включване на деца с бежански/мигрантски или малцинствен произход в тяхната училищна среда, да насърчава сътрудничеството между децата, да подобрява средата в класната стая и улесняват придобиването на знания. През последните две години проектът работи за повишаване на образователните постижения на тези деца в началното и интеграцията им в обществото чрез две образователни методологии: метода Монтесори и метода на творческото обучение. И двата метода се основават на движение, творчество, сътрудничество и невербална комуникация и помагат на децата да са активни по време на урока и да изразяват своите способности.

В рамките на проекта SEDIN голям брой учители в началното училище преминават обучение как да прилагат тези методи в класната стая преди практическото им прилагане. Резултатите са впечатляващи. Децата, които са били срамежливи, започват да участват повече, взаимодействието в клас се увеличи и децата подобриха образователните си резултати.

SEDIN помага да направим нашите класове по-креативни и по-приобщаващи. Практическата реализация в часовете доказа, че методите на Монтесори и креативното обучение могат да бъдат ключът към едно различно училище.”

Източник: SEDIN-project

Снимка от unsplash