Актуално

Рамково проучване на социално-икономическите неравенства в Европа

Източници и типология на неравенствата

Политиките за разпределяне на децата в училище и за проследяване на образованието могат да окажат голямо въздействие върху неравенствата. Този раздел се отнася до политиките за разпределение и проследяване, прилагани на национално равнище. Политиките за разпределение и проследяване, прилагани на местно, т.е. градско или регионално равнище, са разгледани в раздел 4.11.1. Най-прякото въздействие на политиките за разпределение и проследяване на образованието е върху неравенствата в образованието, но тези политики оказват влияние и върху неравенствата по отношение на резултатите на пазара на труда, като например доходите или сигурността на работното място. Политиките за разпределение на учениците са важни, тъй като те определят състава на учениците в училищата, който от своя страна влияе върху резултатите, свързани с ефектите на връстниците, квартала и семейната среда. Училищата, в които учениците са предимно от домакинства с ниски доходи, обикновено имат по-ниски образователни резултати от тези, в които учениците са предимно от домакинства с високи доходи. Тъй като учениците от малцинствен етнически произход или с имигрантски произход е по-вероятно да произхождат от домакинства с по-ниски доходи, това означава, че често се наблюдава и разлика в постиженията с етнически признак. Използването на районите като метод за разпределение в училищата може да засили съществуващата жилищна сегрегация и свързаните с нея неравенства (Boterman, 2019; Frankenberg, 2013). Както беше споменато в раздел 4.3.2, образователните системи, в които родителският избор при разпределението на училищата е бил отчетен, водят до това, че родителите с по-голям финансов и културен капитал имат както по-голям избор на училища, така и по-голяма възможност да упражняват този избор, което също допринася за различията в социално-икономическите и етническите постижения. Заможните родители също могат да упражняват правото си на избор, като изпращат децата си в частни училища. И накрая, образователните системи, в които се извършва проследяване или разпределяне на учениците в зависимост от резултатите от входящите академични тестове, обикновено също имат по-големи социално-икономически и етнически различия в постиженията, тъй като учениците от домакинства с високи доходи имат по-голям достъп до образователни ресурси и следователно са способни да се справят по-добре с тестовете за подбор и е по-вероятно да бъдат разпределени в академични, а не в професионални направления. За тези, които учат в академични училища, е по-вероятно да продължат образованието си във висши учебни заведения и да навлязат на пазара на труда на по-висока позиция.