Актуално

Ромите продължават да са обект на дискриминация в образованието

Отвъд определянето на границите, известна представа за мащабите на антициганизма в Чешката република беше изяснена в доклада на тогавашния комисар по правата на човека на Съвета на Европа Дуня Миятович след посещението ѝпрез февруари 2023 г. В нейния доклад е изложена огромната задача, която предстои, и какво е необходимо, за да се премине отвъд реториката.

Комисарят изрази дълбоката си загриженост, че „като цяло липсва осезаем напредък по отношение на правата на ромите и равното им третиране“, че ромите продължават да се сблъскват с дискриминация в областта на образованието, жилищното настаняване, трудовата заетост и взаимодействието им с полицията, и че прилагането на политиката и законодателството е възпрепятствано от разпокъсването на отговорностите и разпределянето на правомощията между държавното управление и регионалните и общинските власти.

Повече от 15 години след решението на Европейския съд по правата на човека по делото D.H. and Others v. the Czech Republic комисарят констатира, че напредъкът е останал минимален и че през последните пет години „няма намаляване на броя на ромските ученици в специалните класове, нито на тяхната сегрегация в рамките на обикновените класове и училища“.

Що се отнася до жилищното настаняване, комисар Миятович констатира, че последицата от дългогодишната умишлена дискриминация и пренебрегване е, че „много роми продължават да живеят в неподходящи жилища, което може да доведе до ситуации, които сериозно нарушават личния и семейния им живот, както и правото им на здраве, а в някои случаи правото им на живот е изложено на риск“.

Източник