Актуално

Ромски деца – училищна сегрегация чрез негативно социално представяне

Основната цел на тази статия е да идентифицира и анализира социалните възприятия и представи, които функционират на ниво деца от мнозинството по отношение на децата от ромския етнос, като социална детерминанта на училищната адаптация и неприспособимост.

Основните цели на това изследване са:

  • Идентифициране на отношенията, установени в класната стая, чрез проследяване на поведението и взаимното отношение на ромите и децата от мнозинството.
  • Преглед и измерване на степента на адаптация и интеграция на ромските деца в колектива на класа и на сплотеността на групата.
  • Анализ на ограничените възможности за приемане на деца от ромски произход в класна стая, формирана от ученическо мнозинство.
  • Установяване на зависимости между отрицателните обществени представи и значително по-ниската степен на приемане на ромските деца от колективното мнозинство.