Актуално

Смесеното обучение: изграждане на устойчиви системи за образование

На 5 август 2021 г. Комисията публикува предложение за препоръка към Съвета относно смесеното обучение в подкрепа на висококачествено и приобщаващо основно и средно образование.

Какво е смесено обучение?

„Смесено учене“ във формалното образование и обучение е терминът, описващ процеса, при който училище, преподавател или ученик използва повече от един подход към учебния процес.

Това може да бъде комбинация от обучение в училищен обект и в друга физическа среда (центрове за обучение, дистанционно обучение, на открито, в културни обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за обучение, напр. дигитални с традиционни.

За документа

Това предложение включва както краткосрочни мерки за справяне с най-належащите предизвикателства, така и с неравенствата, изострени от COVID-19 пандемията. То също така се стреми да постигне дългосрочна подготвеност чрез смесване на учебни среди и инструменти в началното и средното образование и обучение. Неговите препоръки разграничават подкрепата за учащи, учители и училища.

Очаква се предложението да бъде прието бързо от Съвета. Комисията е готова да подкрепи пълното прилагане на препоръката чрез улесняване на взаимното обучение и обмен между държавите-членки на Европейския съюз и всички съответни заинтересовани страни.

Съществуващите форуми за диалог, като работни групи, създадени в рамките на Европейското образователно пространство и Плана за действие за цифрово образование, както и платформи за онлайн образование и обучение и общности, например School Education Gateway и eTwinning, също ще подкрепят пълното прилагане на препоръката.

Предложението е достъпно на 23 езика тук:

Източник: Европейската комисия