Актуално

Събития за тинк-танкове по Проект Inclusion4School

Проектът Inclusion4School планира множество събития. Сред тях и семинари за аналитично ориентирани неправителствени организации (тинк-танк или мозъчни тръстове), чрез които професионалистите могат да обсъждат научни въпроси, свързани с проекта като събиране и анализ на данни от изследвания.

Каква е целта на тези събития?

  • синтез на знания и съвместно създаване на политики;
  • координация на интердисциплинарен и междусекторен мозъчен тръст за разработване на идеи и предложения за повишаване на ефективността на политиката на ЕС по отношение на социалното включване;
  • приемане на препоръки от различни професионални участници;
  • събиране на предложения от различни професионални групи за разработване на методология за идентифициране на ключовите фактори, водещи до сегрегация;
  • създаване на мрежа от участници от различни сектори, включително академичните среди, бизнеса и държавните институции, която да действа като пространство за социално и когнитивно посредничество, насочено към признаването на подход към образованието, подкрепян от местната общност;
  • ще участват представители на всички страни – както от непосредствено включените в проектат, така и страни, в които се провеждат паралелни изследователски и иновационни дейности в сферата на образованието.

Колко събития от този тип ще бъдат организирани в рамките на проекта?

  • Планираме да организираме поне 12 събития в цяла Европа. 8 присъствени на място и 4 онлайн.

Теми на фокус

  • Обръщаме се към изследователи от всяка страна да представят конкретни случаи на сегрегация от свое проучване, за да определим до каква степен тяхната специфична местна ситуация е била отразена в статистическите данни, налични преди изследването, и доколко статистическите данни са съотнонсими към ситуацията в страната.
  • Призоваваме изследователите в сферата на образованието да подадат информация за това как се промениха системата за отчитане на данни и способността на администрацията да подкрепя или пречи на събирането на данни за изследвания между 2000 и 2020 г.
  • Проект Inclusion4Schools ще взаимодейства и засилва синергията и сътрудничеството по темата с други проекти в тази сфера. В сътрудничество с тях проектът ще създаде мрежи за осигуряване на възможно най-широк обхват и разпространение на неговите резултатите.

Ако сте експерт по темата, моля заповядайте и присъствайте. Регистрирайте се тук: hello@inclusion4schools.eu