Актуално

Хората в риск от бедност или социално изключване през 2022 г.

През 2022 г. 95,3 милиона души в ЕС (22% от населението) са били в риск от бедност или социално изключване, живели са в домакинства, изправени пред поне един от трите риска от бедност и социално изключване: риск от бедност, тежки материални и социални лишения, и/или живеещи в домакинство с много нисък интензитет на работа. Числата остават относително стабилни в сравнение с 2021 г. (95,4 милиона, 22% от населението).

Тази информация идва от данните за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване публикувани от Евростат. Тази статия представя констатациите по-подробно: Statistics Explained article.

Дяловете на хората в риск от бедност или социално изключване варират в страните от ЕС през 2022 г. Най-високи стойности са отчетени в Румъния (34%), България (32%), Гърция и Испания (и двете по 26%). От друга страна, най-ниски дялове са отчетени в Чехия (12%), Словения (13%) и Полша (16%).

Източник