Актуално

Атлас на неравенствата в Европа

Мащаб и тенденции при основните измерения на неравенството в Европа

Целта на настоящото изследване е да опише състоянието и развитието на социалните неравенства в Европа, като покаже тенденциите по време на икономическата криза и последвалите години на възстановяване. Дългосрочните фактори, които са допринесли за нарастването на неравенството, включват глобализацията, технологичните промени и дерегулацията на пазара на труда (ОИСР 2015 г., Cohen and Ladaique 2018 г.). Тези фактори все още продължават да формират разпределението на доходите в държавите – членки на ЕС през периода между 2008 и 2018 г. Освен това този период се характеризира със значителни икономически колебания. Икономическата криза през 2009 г. засегна повечето държави – членки на ЕС, докато през втората половина на разглеждания период изследваните държави членки започнаха да се възстановяват от кризата и икономическият растеж се възобнови. По отношение на цялото десетилетие повечето държави от ЕС отбелязват положителен икономически растеж, макар и със съществени различия. Най-ниски темпове на растеж се наблюдават в южноевропейските държави, като Гърция и Италия, които отбелязват спад на БВП през десетилетието. Сред най-добре представилите се, заедно с Ирландия, са някои от източноевропейските държави като Полша, Словакия и Румъния. Така процесът на конвергенция в ЕС продължи, като най-слабо развитите държави-членки настигнаха по-развитите.