Актуално

Youth MIND Education – Цялостно обучение по изграждане на компетентност за многонообразие в училищна среда

Ново от поредицата ни с добри практики

Общата цел на yMIND (Youth MIND Education: Включване на младежи мигранти/малцинства, ненасилие, образование за многообразие) е да засили капацитета на професионалистите в сферата на образованието, младежите и работещите в общността за прилагане на образование за многообразие за по-добро социално включване на млади учащи в неравностойно положение чрез надграждане на два модела на добри практики във формални и неформални образователни среди в четири страни-членки на ЕС: Австрия, България, Германия и Гърция.

За постигане на резултатите партньорите ще адаптират и тестват два модела на обучение с добри практики, свързващи три основни теми в холистичен образователен модел:

(1) разбиране на многообразието, зачитане на различията, включителнон тези, свързани с мултиетничността;

(2) насърчаване на равенството между половете и предотвратяване на насилието, основано на пола (GBV), и

(3) предотвратяване на тормоза и дискриминацията.

Първият професионален материал от този проект е достъпен тук: Comprehensive diversity competence training in school setting : Synopsis of a good-practice model I with practical toolbox for piloting and taking to scale within the yMIND project in four EU countries