Актуално

Как да използваме обособяването, за да накараме децата със специални образователни потребности да се чувстват въвлечени в процеса

Един модел не е приложим всички! Всеки ученик учи по различен начин. Ето как учителите и образованието използват обособяването, за да накарат децата със специални образователни потребности (СОП) да се чувстват въвлечени в обучението.

Процесът на преподаване и обучение може да бъде персонализиран за даден ученик по лесни и добре планирани начини. Учителят може да обособи или модифицира следните няколко елемента:

1. Заобикалящата среда

Заобикалящата среда играе огромна роля в обучението, особено при ученици със СОП.

Например, децата с дефицит на вниманието могат лесно да се разсейват, ако са до прозорци, така че трябва да стоят далеч от тях или от вратата.

Намаляването на шума, регулирането на светлините, различните варианти за обособено сядане и близостта до учителя могат да повлияят положително на ученето.

2. Учебен материал

Материалът, който трябва да се преподава, може да бъде разделен на кратки части и да е подкрепен с визуални примери, снимки и диаграми.

Може да се наложи за някои ученици съдържанието да бъде опростено по отношение на езика. Понякога се налага представянето на материала да бъде коригирано, за да се помогне на ученика да учи по-ефективно.

Наскоро трябваше да увелича шрифта и разстоянието между редовете за няколко ученици в 4-ти клас, за да ги улесня да прочетат история от две страници в час по английски.

Това е подходящо за деца, които имат затруднения с четенето поради проблеми със зрителното възприятие и губят мястото си на страницата.

3. Процес

Процесът, чрез който детето се учи, може да бъде модифициран спрямо неговите специфични потребности. Например, някои ученици разбират информацията по-добре, като слушат учителя, докато други трябва да прочетат текста, да извършат физическа дейност или да видят диаграма, за да разберат същото.

Следователно мултисензорният подход е най-ефективният начин на преподаване, тъй като отговаря на разнообразните учебни нужди на всички ученици в приобщаващите класове, които са смесени по отношение на способностите за възприемане.

4. Оценяване

Адаптирането на оценъчните методи спрямо общата настройка за учене на учениците и успоредно с това запазване на критериите за оценка са също част от обособяването. Откликването от страна на децата може да е различно, следователно това трябва да се вземе под внимание в процеса на оценяване.

Някои от децата биха написали кратък преразказ по прочетената история, други биха създали викторина по темата, а трети ще предпочетат да я изиграят или нарисуват.

Как да направим обособяването (диференциацията) по-ефективно

1. Комуникация

Общуването е в центъра на всяка практика. Учителят трябва постоянно да обсъжда с учениците как им е най-приятно да учат и коя е любимата им дейност, урок или проект. Това би помогнало на преподавателя и в бъдеще да се постигат още по-добри резултати.

Програмите за партньорство между родители и учители могат да са много полезни. Чрез тях се получава постоянна обратна връзка от родителите за учебните нужди на детето и могат да се направят съответните подобрения.

2. Технологии

Откакто училищата са основно в режим на онлайн обучение, технологиите имат решаваща роля в образованието. Например, чрез няколкото образователни приложения преподаването и ученето се улесняват като успоредно с това се разкриват нови възможности за използване на обособяването в стимулиране към по-добро учене.

Прочетете цялата статия:  https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/how-to-use-differentiation-to-make-children-with-special-learning-needs-feel-more-included-1801329-2021-05-11