Актуално

Приобщаващо учене през целия живот в градовете: Политики и практики за уязвимите групи

В настоящата публикация се разглеждат конкретни уязвими групи, като се анализира тяхното положение, представят се примери за съществуващи политики и практики на градско равнище, насочени към тези групи, и се извеждат редица препоръки за подобряване на тяхното приобщаване в ученето през целия живот. Независимо от значителните различия съществува обща черта за всички групи: риск от изключване от възможностите за учене. Вярно е също така, че на по-детайлно ниво е налице комплексност в начина, по който хората са изключени от учене, много от тях изпитват повече от една форма на индивидуално и ситуационно неравностойно положение. Както показват някои от примерите, представени в настоящата публикация, една политика или практика за учене през целия живот може едновременно да подкрепя включването на различни уязвими групи. Освен това инициативите за учене през целия живот могат да намалят уязвимостта, причинена от локални фактори, ако са насочени и към развитие на общността.