Актуално

Приобщаващо училище, където всяко дете е добре дошло, всеки родител участва и всеки учител е ценен

„Този инструмент за надграждане на дейностите за обучение на учители е разработен като част от международните усилия за подкрепа на реализирането на приобщаващо образование. Приобщаващото образование тук се разбира като качествено образование, ангажирано с правото на образование на всяко дете и младеж. Приобщаващото образование се разглежда като ключова стратегия за постигане на качествено образование за всички и гарантиране на правото на образование особено за уязвимите групи и групите в неравностойно положение.

Една от четирите стратегически цели на рамката на Европейския съюз „Образование и обучение 2020“ е насърчаването на равенството, социалното сближаване и активното гражданство чрез висококачествено приобщаващо образование. Качественото образование разчита на квалифицирани преподаватели, които са ангажирани с непрекъснато професионално развитие. Разнообразието и приобщаването поставят предизвикателства пред образованието на учителите – въпрос, който Съветът на Европа повдигна още преди няколко години, което доведе до развитието на ключови компетенции за многообразието (Съвет на Европа 2009).

И приобщаващото образование, и образованието за демократично гражданство, и образованието по правата на човека изискват учители, които искат и могат активно да включват своите ученици в проектирането на собственото им образование, във вземането на решения, както и да вземат предвид техните интереси и способности. Днешните учители не са достатъчно добре подготвени, за да позволят или насърчат активно участие. Очевидна е необходимостта от повече усилия, за да се подготвят всички учители за приобщаващи практики.”