Актуално

Какви са последствията от сегрегацията в училище – обучителни материали

Сегрегацията в училище приема различни форми в различни контексти (Модул 2) и се причинява от различни фактори (Модул 3). Общото между различните прояви на училищна сегрегация обаче е, че всички те имат отрицателно въздействие върху социалните и образователни възможности, както и върху социалното сближаване, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Този модул илюстрира негативните последици от училищната сегрегация, разяснява се необходимостта от справяне с този проблем в европейските градове. Какви са тези ефекти? Само в образователната сфера ли ги има? Сегрегацията засяга ли еднакво учениците от различен социален произход?

Цели на модула: Този модул има за цел да предостави информация и аргументи за обсъждане за широк спектър от последствия, произтичащи от сегрегацията в училище. По-специално, целите на модула са:

  • Да обясни многостранните неблагоприятни ефекти от училищната сегрегация
  • Да осветли връзката между училищната сегрегация, социалното неравенство и социалното сближаване
  • Да изследва образователното въздействие на училищната сегрегация

Структура на модула: този модул е структуриран в 2 части. Всяка от тях съответства на въздействието на училищната сегрегация върху конкретни области.

Част 4.1. Училищната сегрегация и неравенството на образователните възможности се доближава до начините, по които съставът на училището се отнася към възможностите на учениците. Разлгеждат се преките и непреки механизми, чрез които училищната сегрегация намалява образователните възможности на децата. Освен това модулът се фокусира върху отрицателните ефекти от сегрегацията върху представянето на учениците в най-неравностойно положение, както и върху представянето на цялостната образователна система.

Част 4.2. Училищната сегрегация и социалните разходи в контекста на социалните въздействия извън училищната система. Показани са многобройните обществени ефекти от училищната сегрегация, като нарастващ расизъм, социално изключване или икономическа криза. Тази част представя емпирични доказателства, които илюстрират неблагоприятните социални последици от училищната сегрегация.

Източник