Aktuálne

Priority a odporúčania v oblasti vytvárania inkluzívneho a nediskriminačného prostredia v školách na Slovensku

Priority a odporúčania v oblasti vytvárania inkluzívneho a nediskriminačného prostredia v školách na Slovensku pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú stanovené v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/2022 [1] nasledovne:

  • vytvoriť podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí a žiakov v školách; vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania, zabezpečiť inkluzívne prostredie v školách zvýšením počtu zamestnancov v nápomocných profesiách na školách;
  • šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy;
  • pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy – zložené z pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Implementovať princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu. Školský podporný tím predstavuje skupinu, zostavenú z odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na tvorbe rešpektujúcej kultúry školy a učiacej sa organizácie; pracujú nielen s deťmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi;
  • pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov;
  • vytvárať rovný prístup k vzdelávaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných komunít v hlavnom vzdelávacom prúde, zamedziť oddelenému vzdelávaniu, priestorovému vyčleňovaniu a oddeľovaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z marginalizovaných komunít v samostatných triedach, určených len pre týchto žiakov;
  • vytvárať podmienky na realizáciu akceleračných programov v motivujúcom školskom prostredí a žiakom umožniť zmysluplné využitie voľného času.

Melinda Nagy

[1] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (2021): Sprievodca školským rokom 2021/2022 https://www.minedu.sk/data/att/21392.pdf