Të rejat

Alfabetizmi mediatik është një vaksinë kundër DEZINFORMIMIT RRETH ROMËVE

Për romët, ndikimi i dezinformimit është veçanërisht shqetësues, pasi ata shpesh janë në shënjestër të fushatave dezinformuese që përjetësojnë stereotipe të dëmshme dhe kontribuojnë në diskriminim. Në Shqipëri, cilësia dhe saktësia e informacionit në lidhje me romët është shpesh e pakënaqshme, me tituj jo të vërtetë, dezinformime dhe përmbajtje me cilësi të dobët. Përfaqësime të tilla në media shpesh pasqyrojnë opinionet ekzistuese publike dhe kanë forcuar stereotipet.

Literatura mbi Median dhe Informacionin (MIL) është një mjet vendimtar për të luftuar përhapjen e dezinformimit dhe urrejtjes në internet, megjithatë kjo mund të jetë e vështirë për romët, të cilëve shpesh u mungon aksesi në teknologji dhe arsim bazë ose shkrim-lexim. Kur bëhet fjalë për botën dixhitale, komunitetet rome përballen me çështje të ndërlidhura: ata përjetojnë më shumë diskriminim online (dhe offline) sepse janë romë dhe për shkak të diskriminimit strukturor, ata shpesh janë në disavantazh kur bëhet fjalë për aksesin në teknologji dhe arsim. Anticiganizmi sistematik do të thotë se komunitetet e cenueshme rome jo vetëm që përballen me më shumë urrejtje në internet, por shpesh nuk janë në gjendje të angazhohen në mënyrë efektive me mediat online për ta luftuar atë. Në këtë mënyrë, arsimi joformal ofron një mundësi kritike për të pajisur romët, veçanërisht të rinjtë romë, me aftësitë që u nevojiten për të lundruar në botën komplekse të informacionit dhe medias. Duke promovuar MIL në këto mjedise, romët do të zhvillonin aftësitë e të menduarit kritik për të njohur dhe sfiduar dezinformatat dhe përshkrimet stereotipe të romëve.

Inkurajoni të rinjtë romë që të vlerësojnë dhe vënë në pikëpyetje informacionin që hasin në internet duke promovuar arsimimin dhe edukimin mediatik në mjedise joformale, siç janë seminaret e komunitetit dhe programet pas shkollës në komunitetet rome. Ofrimi i programeve arsimore MIL në qendra komunitare, biblioteka dhe mjedise të tjera joformale mund të ndihmojë gjithashtu në krijimin e hapësirave për të diskutuar rëndësinë e aftësive të edukimit mediatik dhe për të pajisur individët me njohuritë dhe aftësitë për të vlerësuar në mënyrë kritike informacionin nga burime të ndryshme.

Në të njëjtën kohë, ata anëtarë të komuniteteve që janë më të privuar nga arsimi duhet të jenë në gjendje të kenë akses në informacione të besueshme në gjuhën rome përmes infrastrukturës së aksesueshme dhe të përshtatur sipas nevojave, siç janë mediat tradicionale. Së fundi, iniciativat për edukimin mediatik të bazuara në komunitet do të ishin të dobishme për të inkurajuar prodhimin e përmbajtjes të informuar nga përvoja dhe zëri i vetë komunitetit rom. Iniciativa të tilla mund të përfshijnë; seminare të gazetarisë qytetare dhe fushata për edukimin mediatik.

Njohuria në media dhe informacione është thelbësore për zhvillimin e një shoqërie të informuar, të angazhuar dhe të përgjegjshme. Sigurimi i aksesit në teknologji dhe aftësisë për t’u angazhuar me përmbajtje dixhitale për grupet e margjinalizuara jo vetëm që do të hapte botën dixhitale ndaj tyre, por do të merrte parasysh qëndrimin dhe zërin e tyre, duke theksuar pozicionin e tyre dhe duke kontribuar në inkuadrimin e narrativës së tyre. Në mënyrë thelbësore, përfshirja e të rinjve romë në luftën kundër dezinformimit është një përgjegjësi sociale dhe një mundësi. Të rinjtë kanë aftësi shumë të mira dixhitalë dhe shpesh kanë një kuptim unik të teknologjisë dhe medias. Përparim i rëndësishëm është i mundur përmes promovimit të MIL në arsimin joformal dhe angazhimit të të rinjve romë në këtë luftë.

Burimi