Të rejat

Analiza e status quo-së dhe e perspektivave strategjike ne lidhje me metodën “Koha e Qetë” dhe efektet e saj në promovimin e përfshirjes sociale

FRIENDS është një projekt 24-mujor i bashkëfinancuar nga programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian nën Pikë 3 të Veprimit: Mbështetje për reformën e politikave: përfshirje sociale përmes arsimit, trajnimit dhe rinisë. Qëllimi i tij është të kontribuojë në strategjitë kombëtare dhe evropiane në përgjigje të “Deklaratës së Parisit”, duke nxitur përfshirjen sociale dhe mirëkuptimin ndërkulturor në sistemet arsimore përmes zbatimit në një shkallë më të gjerë të një përqasjeje novatore për të gjithë shkollën e njohur si “Koha e Qetë” bazuar në Programin e Meditimit Transcendental (programi Quiet Time/TM).

Qëllimi kryesor i analizës së dhënë në këtë dokument është (a) të përcaktojë se si mirëqenia e studentëve është thelbësore për arsimin gjithëpërfshirës, ​​(b) të përcaktojë se si “Koha e Qetë” e bazuar në Meditimin Transcendental mund të kontribuojë në mirëqenien e studentëve dhe mësuesve, dhe (c) të paraqesë provat ekzistuese dhe si mund të sigurohen provat në projektin FRIENDS.

Shikoni këtë dokument

Gjeni më shumë në: https://friends-project.eu/