Të rejat

Atlasi i pabarazive në Evropë

Shkalla dhe tendencat në dimensionet kryesore të pabarazisë në Evropë

Qëllimi i këtij studimi është të përshkruajë gjendjen dhe evolucionin e pabarazive sociale në Evropë duke treguar tendencat gjatë krizës ekonomike dhe viteve të rimëkëmbjes pasuese. Forcat afatgjata që kanë kontribuar në rritjen e pabarazisë përfshijnë globalizimin, ndryshimin teknologjik dhe crregullimin e tregut të punës (OECD 2015, Cohen dhe Ladaique 2018). Këto forca vazhdojnë ende të formësojnë shpërndarjen e të ardhurave në shtetet anëtare të BE-së gjatë periudhës ndërmjet viteve 2008 dhe 2018. Përveç kësaj, kjo periudhë është karakterizuar nga luhatje të konsiderueshme ekonomike. Kriza ekonomike e vitit 2009 preku shumicën e vendeve anëtare të BE-së, ndërsa në gjysmën e dytë të periudhës së studiuar, vendet anëtare filluan të rimëkëmbeshin nga kriza dhe rritja ekonomike rifilloi. Për sa i përket gjithë dekadës, shumica e vendeve të BE-së kanë shënuar rritje ekonomike pozitive, ndonëse me dallime të rëndësishme. Normat më të ulëta të rritjes u panë në rastin e vendeve të Evropës Jugore me Greqinë dhe Italinë që shënuan rënie të PBB-së gjatë dekadës. Ndër interpretuesit më të mirë – së bashku me Irlandën – gjejmë disa nga vendet e Evropës Lindore si Polonia, Sllovakia dhe Rumania. Kështu, procesi i konvergjencës në BE vazhdoi me shtetet anëtare më pak të zhvilluara që kapnin hapin me ato më të zhvilluara.D13-Atlas-of-inequalities-revised-aug2021_cleared