Të rejat

ÇFARË ËSHTË SEGREGIMI I SHKOLLAVE – MATERIALE TRAJNIMI

Për të kuptuar shkaqet e segregimit të shkollave është e nevojshme të hulumtohet ndërveprimi i dimensioneve të ndryshme që gjenerojnë pabarazi në arsim. Disa nga shkaqet e segregimit janë të brendshme të sistemit arsimor, ndërsa të tjera janë të jashtme dhe, për t’u trajtuar, kërkojnë veprim politik përtej politikës arsimore.

Segregimi rezidencial, nivelet e larta të varfërisë në lagje specifike dhe valët e migrimit janë faktorë të rëndësishëm që çojnë në ndarjen e shkollave, të cilat mund të trajtohen vetëm duke zhvilluar veprime të integruara bazuar në reformat arsimore, politikat e zhvillimit urban (strategjitë e planifikimit dhe strehimit), politikat sociale dhe veprime kulturore për të lehtësuar integrimin social.

Megjithatë, shkaqe të tjera të segregimit të shkollave mund të identifikohen në karakteristikat e sistemeve arsimore, ose në politikat specifike arsimore që mund të favorizojnë polarizimin dhe një shpërndarje të pabalancuar të nxënësve të disavantazhuar ose shumë të avantazhuar në shkolla. Gjurmimi i hershëm, prania e një numri të madh shkollash private dhe kapaciteti i shkollave për të përzgjedhur nxënësit e tyre janë aspekte që lidhen me nivelet e segregimit të shkollave (Alegre dhe Ferrer, 2010). Modelet e zgjedhjes së shkollës, përcaktimi i zonave ujëmbledhëse, nivelet e përgjegjësive të përbashkëta për regjistrimin e nxënësve në rrezik dhe sistemet e inspektimit për të shmangur përzgjedhjen e paligjshme të nxënësve, janë faktorë që mund të jenë vendimtarë për të kuptuar sesi prodhohet dhe riprodhohet segregimi i shkollave.

Faktorët që ndikojnë në ndarjen e shkollës ndryshojnë kryesisht në përputhje me kontekste të ndryshme. Në qytetet bashkëkohore, ndërveprimi ndërmjet faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm prodhon skenarë unikë të segregimit të shkollave, të cilat prodhojnë pabarazi të një natyre dhe intensiteti të ndryshëm.

Objektivat e modulit: Ky modul synon të ofrojë informacion dhe diskutime mbi shkaqet e gjera të ndarjes së shkollave, si të brendshme të sistemit arsimor (sistemet e zgjedhjes së shkollës, politikat e pranimit në shkollë, sistemet e gjurmimit dhe zbatimi i tregjeve arsimore) si dhe arsye të jashtme të sistemit tw përmendur (ndarja rezidenciale).

Përmbledhja e modulit: Ky modul është i strukturuar në pesë njësi, të gjitha të lidhura me objektivat e përmendura.

Kapitulli 3.1. Segregimi rezidencial dhe ndarja e shkollave. Në këtë seksion do të shqyrtojmë marrëdhëniet midis këtyre dy formave të ndarjes. Ndarja rezidenciale ndikon në segregimin e shkollës po aq sa segregimi i shkollës ndikon në modelet dhe zgjedhjet e banimit të familjeve, veçanërisht në mesin e klasës së mesme.

Kapitulli 3.2. Zgjedhja e shkollës. Në këtë seksion ne do të shqyrtojmë implikimet e rregulloreve që lejojnë familjet të bëjnë zgjedhje individuale se në cilin institucion arsimor do të ndjekë fëmija i tyre.

Kapitulli 3.3. Politikat e pranimit në shkollë. Këto politika përcaktojnë kriteret e prioritizimit, rezervimin e vendeve për nxënësit me nevoja të veçanta dhe në fund kujt i ofrohet një vend në një shkollë apo program të caktuar. Sa më shumë zgjedhje të kenë prindërit dhe nxënësit, aq më i theksuar është roli i kritereve të pranimit në përcaktimin e segregimit të shkollës.

Kapitulli 3.4. Tregu i arsimit. Politikat e orientuara nga tregu shpesh janë promovuar nga partneriteti publik-privat. Ato përfshijnë programet e kuponave, zgjedhjen e shkollave, privatizimin, mekanizmat e mbulimit të kostove dhe nxitjen e konkurrencës ndërmjet shkollave. Mbështetësit pohojnë se futja e disa prej atyre mekanizmave të tregut në arsim rrit efektivitetin dhe efikasitetin e shkollave; në të kundërt, kritikuesit argumentojnë se dinamika e tregut dëmton shkollat ​​publike dhe rrit pabarazinë në arsim.

Kapitulli 3.5. Ndjekja e hershme. Gjurmimi është grupimi i nxënësve në klasa sipas aftësive/arritjeve të mëparshme dhe organizimi i kurrikulës sipas shkallës së vështirësisë. Një shqetësim i madh është se gjurmimi i hershëm mund të ndajë studentët në bazë të sfondit familjar dhe/ose aftësive akademike.

Burim